සංක්‍රමණික දීමනාව

වෙනත් රටක ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගෙන ඇති විගාමිකයකු පහත සංක්‍රමණික දීමනාවන්ට සුදුසුකම් ලබයි:

 1. අවුරුදු 18 ට වැඩි තනි පුද්ගලයෙකුට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 ක මූලික දීමනාවක්
 2. මූලික දීමනාව භාවිතා කර මාස 12කට පසු ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000 ක වාර්ෂික දීමනාවක්

චංචල හා නිශ්චල දේපල හා වත්කම් විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල්, ස්වර්ණාභරණ ඇතුළු පෞද්ගලික භාණ්ඩ සංක්‍රමණික දීමනාවට ඇතුලත් වේ.

මෙම දීමනාව නිකුත් කිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාපටිපාටිය ස්ථිර පදිංචිය සඳහා වීසා බලපත්‍රය නිකුත් කරන ලද දිනය මත පදනම්ව පහත පරිදි තීරණය වේ:

 1. 2013 ජුනි 12 වන දිනට පසු ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයන්th June 2013
  1. විගාමිකයෙකුට තම සංක්‍රමණික දීමනාවට අයදුම් කිරීම සඳහා විනිමය පාලක තුමාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ
  2. සියළුම සංක්‍රමණික දීමනාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක විවෘත කරන ලද සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම (MBA) හරහා පරේ‍ෂණය කළයුතුය.
  3. ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මුල්වරට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වන අවස්ථාවේදී නියමිත සංක්‍රමණික දීමනාවෙන් ඇ.එ.ජ. 5,000 ක මුදලක් මුදල් නෝට්ටුවලින් ලබාගත හැක
  4. විගාමිකයෙකුට තමන්ට නියමිත සංක්‍රමණික දීමනාව ඔහු/ඇය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වාගෙන යන අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමකට මාරු කළහැක
  5. පොළී, කුලී, කල් බදු කුලී, ලාභ ද ඇතුළු සියළුම වර්තන ආදායම් සහ විශ්‍රාම වැටුප් හා විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ප්‍රතිලාභ (සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, සේවක භාරකාර අරමුදල් හා පාරිතෝෂික) ආදිය සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමකට බැර කිරීමෙන් අනතුරුව අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකට හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පවත්වාගෙන යන ගිණුමකට සංක්‍රමණික දීමනාවට අමතරව ප්‍රේෂණය කළහැක
 2. 2013 ජුනි 12ට පෙර ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයින්:th June 2013
  1. මෙම කාණ්ඩයේ විගාමිකයින් තම පෞද්ගලික සංක්‍රමණික දීමනාව අනේවාසික ආවෘත ගිණුම (NRBA) හරහා ප්‍රේෂණය කළයුතු අතර ඒ සඳහා විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.
  2. සංක්‍රමණික දීමනාවට අයදුම් කිරීමේදී පහත ලියවිලි සංක්‍රමණික මුදල් හුවමාරු අංශයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
   1. පහත තොරතුරු ඇතුළත්ව විනිමය පාලක වෙත යොමු කරන ලද ඉල්ලීම් ලිපියක්,
    • විගාමිකයාගේ සම්පූර්ණ නම සහ ලිපිනය
    • විගාමිකයාගේ උපන් දිනය හා සිවිල් තත්වය
    • විගාමිකයා සමග ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව ගිය අයගේ නම්
    • ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් දිනය හා ඒ බව සනාථ කිරීමට ලේඛන
    • විගාමිකයාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු තොරතුරු (ගිණුම් අංකය, බැංකුව හා ශාඛාව) හා එතෙර බැංකු තොරතුරු (ගිණුම් අංකය, බැංකුවේ නම හා ලිපිනය, SWIFT අංකය ආදිය)
    • ඇටෝර්නි බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක් (අදාළ නම්)
   2. ඉහත ඉල්ලීම් ලිපිය සමග පහත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය,
    • ප්‍රේෂණයකිරීමට අපේක්ෂිත මුදල්වල මූලාශ්‍රය තහවුරු කිරීමට ලේඛන
    • අනේවාසික ආවෘත ඉතුරුම්/ජංගම ගිණුමේ පවත්නා ශේෂය තහවුරු කිරීමට අදාල  බැංකුවෙන් ලිපියක් (ප්‍රේෂණය කළයුතු මුළු මුදල එක් ගිණුමක තැන්පත් කර තිබිය යුතු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර තැන්පතු භාර ගනු නොලැබේ)
    • ප්‍රේෂණය කිරීමට නියමිත මුදල රුපියල් 1,000,000 ඉක්මවන්නේ නම් දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගෙන් ලබාගත් බදු නිෂ්කාෂණ සහතිකයේ මුල් පිටපත
    • ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 මුල් දීමනාව හෝ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000 වාර්ෂික දීමනාව ඉක්මවා කිසිදු ප්‍රේෂණයක් සිදු කර නොමැති බවට (දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්) මින් පෙර කිසියම් මුදලක් ප්‍රේෂණය කර තිබේ නම් ඒ බව ද දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කළයුතුය.
    • සංක්‍රමණය කරන අවස්ථාවේ හා ඉන්පසුව මේ දක්වා භාවිතා කළ ශ්‍රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍රවල සියළු පිටුවල පිටපත්. කිසියම් අයදුම්කරුවෙකුට මින් එක් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක පිටපත් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් හේතු දක්වමින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළයුතුය.

[සටහන: කිසියම් අයදුම්කරුවෙකුට මෙහි කුමන හෝ විදේශ ගමන් බලපත්ර යක පිටපත් ඉදිරිපත් කළනොහැකි නම් ඔහු/ඇය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 දීමනාවට සුදුසුකම් නොලබයි. (ඒ වෙනුවට විගාමිකයාට හිමිවනුයේ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000ක දීමනාව පමණී)].

විගාමිකයා වෙත විශේෂ සටහන

 1. විගාමිකයෙක් ස්ථිර පදිංචිය සඳහා පිටරටකට සංක්‍රමණය කිරීමට තීරණය කරන අවස්ථාවේ දී ඔහු/ඇය තම විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත් (හරපත් හා බැරපත් ද ඇතුළුව) අවලංගු කර අදාළ බැංකුවට භාර දිය යුතුය.
 2. සංක්‍රමණික දීමනාව ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී විගාමිකයින් තම රුපියල් ගිණුම් අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් හෝ සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම් බවට පරිවර්තනය කළයුතුය.
 3. සංක්‍රමණික දීමනාවට අයදුම් කිරීමේදී ඔබගේ සියළුම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර තිබීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වේ.