ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරනු ලබන ආයෝජන

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්හි කොටස්වල හෝ විදේශීය ස්වෛරිත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සුරැකුම්පත් අත්පත් කර ගැනීම, රඳවා ගැනීම හෝ පැවරීම සඳහා විනිමය පාලන පනතේ වගන්ති 17 යටතේ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අවසරය ලබා ගැනීම අවශ්‍යවේ.

එසේ වුවද, 2001 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1686/50 දරණ ගැසට් නිවේදනය අනුව පහත සඳහන් සීමා කිරීම්වලට යටත්ව, ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට විදේශීය රටක සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්හි කොටස්වල හෝ විදේශීය රටක රජය හෝ රාජ්‍ය සංවිධානයක් විසින් නිකුත් කරන ලද ස්වෛරිත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පොදු අවසරයක් ලබා දී ඇත.

  • කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගමකට වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක උපරිමයක් දක්වා
  • කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලෙහි ලැයිස්තුගත නොවන සමාගමකට වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000ක උපරිමයක් දක්වා
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන ලද හවුල් ව්‍යාපාරයකට හෝ තනි පුද්ගලයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා ඇමෙරිකානු ඩෙලාර් 100,000 ක උපරිමයක් දක්වා
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කළ සමාගමක ශ්‍රී ලංකාවේ ශාඛාවක හෝ පාලිත සමාගමක සේවා නියුක්තිකයින් විසින් සේවා නියුක්තිකයින්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ එහි සියළුම සේවා නියුක්තිකයින් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලද කොටස් සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කළ සමාගම නිකුත් කළ මුළු කොටස් සංඛ්‍යාවේ වටිනාකමින් 5% ක ප්රීතිශතයක් නොඉක්මවන පරිදි ආයෝජනය කළහැක.

එසේ වුවද පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඉහත ගැසට් නිවේදනය අනුව ප්‍රදානය කරන ලද අවසරය අදාල නොවේ.

  • ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක්
  • රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක්
  • විනිමය පාලන පනත යටතේ කරන ලද චෝදනාවක් නීති කෘත්‍යයක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන යම් තැනැත්තෙක්, සමාගමක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක්

ඉහතින් සඳහන් කරන ලද ආයෝජන සීමාවන් ඉක්මවා යන අවස්ථාවලදී, මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා “විදේශ ආයෝජන සඳහා උපදේශන හා පිරික්සුම් ලැයිස්තුවේ” සඳහන් තොරතුරු සමග විනිමය පාලක වෙත අයදුම්පතක් යොමු කළයුතුය.

ඕනෑම ව්‍යවහාර මුදලකින් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක විවෘත කරන ලද “ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුමක්” හරහා විදේශීය සමාගමක කොටස් සහ ස්වෛරිත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කළහැක.  එසේම විදේශ රටකට ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පරිවර්තනය කරන ලද රුපියල් වටිනාකම, අදාළ ආයෝජනය සිදු නොකර ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුමෙහිම රඳවා තබා ගත නොහැක.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම් විසින් එතෙර කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීම

2011 ජනවාරි 01 දිනැති 1686/52 දරණ ගැසට් නිවේදනය අනුව 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්වලට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන ලද හවුල් ව්‍යාපාරවලට එතෙර ශාඛා කාර්යාලයක්, සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයක්, අලෙවිකරණ කාර්යාලයක්, ඒජන්සියක්, ව්‍යාපෘතියක්, නියෝජිත කාර්යාලයක් හෝ වෙනත් ඊට සමාන කාර්යාලයක් පිහිටුවීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය වන ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා ඉහත කී ගැසට් නිවේදනයේ කොන්දේසි ප්‍රකාරව පොදු අවසරයක් ලබා දී ඇත.

මේ යටතේ සිදු කරන සියළුම ගෙවීම් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 හෝ ඊට සමාන වෙනත් අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයක් නොඉක්මව වියයුතුයි. මෙම ආයෝජනයන්ට අදාළ මුදල් ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක විවෘත කරන ලද “ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුමක්” හරහා සිදු කළයුතුය.

යොමුව: