බැංකු ගිණුම් - නේවාසික

 
නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් (RFC) ගිණුම

ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි, ශ්‍රී ලාංකික හෝ විජාතික තනි පුද්ගලයන් හට පහත මෙහෙයුම් උපදෙස්/විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයෙහි හෝ නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා විනිමය පාලක වරයා විසින් අවසර ලබාදී ඇති ආයතනවල අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට හා පවත්වාගෙන යාමට හැකිය.

යොමුව:

 
විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ ගිණුම් (FEEA)

විදේශ විනිමය උපයන නේවාසිකයන්ට ඕනෑම විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ගයකින් පහත විධානයන්හි සඳහන් නියමයන්ට හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලයලත් වාණිජ බැංකුවල දේශීය බැංකු ඒකකයෙහි විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ ගිණුම් (FEEA) ආරම්භ කළහැක.

යොමුව:

 
අන්තර්ජාතික සේවා සැපයුම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ සේවකයන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (FCAISPE)

පහත විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකවල අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් අන්තර්ජාතික සේවා සැපයුම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ සේවකයන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සහ අන්තර්ජාතික සේවා සැලසීමේ නියැලී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම්, හවුල් ව්‍යාපාර සහ මෙම සුදුසුකම්ලත් සේවා ආයතනවල සේවා නියුක්ත පුද්ගලයන් හට හැකියාව ඇත.

යොමුව:

 

 
ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම (OIA)

ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුමක් යනු සුදුසුකම් ලත් නේවාසික ආයෝජකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ආයෝජන සිදු කිරීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ ගිණුමකි.

පහත සඳහන් විධිවිධාන/රජයේ ගැසට් නිවේදනවල සඳහන් කොන්දේසීන්ට යටත්ව බලයලත් වෙළෙඳුන් හට නේවාසික ආයෝජකයින්ගේ නමින් “ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම්” විවෘත කර පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.

යොමුව:

 
නේවාසික විජාතික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RNNFC)

නේවාසික වීසා මත ශ්‍රී ලංකාවේ තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව පදිංචි විජාතිකයින් පහත මෙහෙයුම් උපදෙස්/විධානයන්හි සඳහන් නියමයන්ට හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලයලත් වාණිජ බැංකුවල දේශීය බැංකු ඒකකයෙහි නේවාසික විජාතික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RNNFC) ආරම්භ කිරීමට සහ පවත්වා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

යොමුව:

 
නේවාසික ආගන්තුකයන් සඳහා වන යෝජනා ක්‍රමය - විශේෂ ගිණුම් (Resident Guest Scheme)

රටේ ආර්ථික සහ සමාජ සංස්කෘතික සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැකි විදේශීය ආයෝජකයන්ට සහ වෘත්තිකයින්ට මෙම යෝජනා ක්‍රමය 1991 දී හඳුන්වාදෙන ලදී. මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ, විදේශීය ආයෝජකයින් සහ වෘත්තිකයින්, ආයෝජන අරමුණු සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔවුන්ගේ නඩත්තුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් ප්‍රේෂණය කළයුතු වේ.

ආයෝජකයෙකු ආයෝජනය සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 250,000 හෝ වෙනත් පරිවර්ත්‍ය විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ගයකින් ඊට සමාන ප්‍රමාණයක් සහ ආයෝජකයාගේ සහ ඔහුගේ එක් එක් යැපෙන්නා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවන වියදම වශයෙන් එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 35,000 ප්‍රමාණයක් ප්‍රේෂණය කළයුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිවීමට බලාපොරොත්තු වන වෘත්තිකයෙකු ජීවන වියදම් සඳහා මසකට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 2,000 ප්‍රේෂණය කළයුතු අතර කලත්‍රයා ඇතුළු එක් එක් යැපෙන්නා සඳහා මසකට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 1,000 ප්‍රේෂණය කළයුතුය.

සුදුසුකම්ලත් ආයෝජකයින්/වෘත්තිකයින් සඳහා පහත මෙහෙයුම් උපදෙස්වල සඳහන් නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව දේශීය බැංකු ඒකකයෙහි නේවාසික ආගන්තුක විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RGFCA) සහ නේවාසික ආගන්තුක රුපියල් ජංගම ගිණුම් (RGRCA) ආරම්භ කිරීමට හා පවත්වාගෙන යාමට බලයලත් වාණිජ බැංකුවලට අවසර ලබා දෙන ලදී.

යොමුව:

 
විදේශීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් - විශේෂ ගිණුම් (SFNFDA/SFNRA)

"ශ්‍රී ලංකා - මගේ සිහින නිවාස වැඩසටහන" යටතේ නේවාසික වීසා මත ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින කාලය දීර්ඝ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සත්කාර කිරීමට ශ්‍රී  ලංකා රජය තීරණය කර ඇත. මෙම යෝජනා ක්‍රමය, වයස අවු. 55ට වැඩි සියළුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා විවෘතය. අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ කලත්‍රයන් සහ යැපෙන්නන් කැටුව ඒමට අනුමැතිය ඇත.

ඉහත අරමුණ සඳහා, පහත විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් දේශීය බැංකු ඒකකවල විදේශීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි විශේෂ ගිණුම් විවෘත කිරීමට බලයලත් වෙළෙඳුන් හට අවසර ඇත.

යොමුව:

 

 
විදේශ නාවුක/ගුවන් නියෝජිතයින් සඳහා වූ විදේශ මුදල් ගිණුම (FCAASA)


ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන නාවුක හා ගුවන් නියෝජිත ආයතනවල විදේශ මුදල් ගණුදෙනු අනුකූලනය කිරීම සඳහා මෙම ගිණුම හඳුන්වාදෙන ලදී.

නැව් නියෝජිත ආයතනයක් විසින් තම විදෙස් ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් බලයලත් වාණිජ බැංකුවක පවත්වාගෙන යන රුපියල් ගිණුමට අමතරව, මෙම විදේශ මුදල් ගිණුම, නියෝජිතයාගේ නමින් (රුපියල් ගිණුම පවත්වාගෙන යන අදාළ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන්) පවත්වාගෙන යා හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකයින් ලෙස, විදේශ නාවුක/ගුවන් සේවා සමාගම් (මින්පසු ‘විදෙස් ප්‍රධානියා’ ලෙස හඳුන්වන) වෙනුවෙන් ලංකාව නියෝජනය කරන (මින්පසු ‘නියෝජිතයින්’ ලෙස හඳුන්වන) පහත සඳහන් පුද්ගලයින් මෙම ගිණුම ආරම්භ කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

  1. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ නාවුක සමාගමක් වෙනුවෙන් නාවුක නියෝජිතයෙකු ලෙස ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම සඳහා, වෙළෙඳ නැව් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විසින් නිකුත් කර ඇති ‘නැව් නියෝජිතයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා වූ බලපත්‍රය’ සහිත ඕනෑම පුද්ගලයෙකු.
  2. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ ගුවන් නියෝජිත සමාගමක් වෙනුවෙන් පොදු විකුණුම් නියෝජිතයෙකු ලෙස ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම සඳහා සිවිල් ගුවන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, සිවිල් ගුවන් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා බලපත්‍රයක් හෝ වෙනත් අනුමැතියක් සහිත ඕනෑම පුද්ගලයෙකු.  

යොමුව :

 
ආමුඛ ප්‍රේෂණ බෙදා හැරීමේ ගිණුම (IRDA)

පහත විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව, විදේශීය සේවා යෝජකයන් විසින් සේවා නියුක්ත කරනු ලබන්නා වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ වේතන සහ/හෝ ඉපැයීම් බෙදා හැරීම සඳහා එවැනි විදේශීය සේවා යෝජකයන් සමග ගිවිසුම්වලට එළඹුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාගත සමාගම් සඳහා ආමුඛ ප්‍රේෂණ බෙදා හැරීමේ ගිණුම් විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට බලයලත් වාණිජ බැංකු හට අවසර ලබා දී ඇත.

යොමුව:

 
පශ්චාත් සුනාමි ආමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම (PTIRA)

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලට (NGO) විදේශ රජයන්ද ඇතුළුව ශ්‍රී  ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයන් සහ ආයතන විසින් සිදු කරන ආමුඛ ප්‍රේෂණයන් පහත මෙහෙයුම් උපදෙස්වල සඳහන් නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව පශ්චාත් සුනාමි ආමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම් (PTIRA) හරහා සිදු කළයුතුය. මෙම ගිණුම් පවත්වා ගත හැක්කේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් පමණී.

යොමුව: