1953 අංක 42 දරන විනිමය පාලන පනතේ 5(1)(a) වගන්තිය යටතේ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවසරපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

1. සීමාසහිත සමාගමක් ලෙස සංස්ථාපිත සමාගම් (බැංකු,ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්/විශේෂිත කල්බදු සමාගම්, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු සහ හෝටල් හැර)

නිර්ණායක

1. අවම ප්‍රාග්ධනය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සීමිත පුද්ගලික සමාගමක් විසින් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යායුතු අතර සමාගමට රුපියල් මිලියන 15 කට නොඅඩු ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයක් ඒ සඳහා තිබිය යුතුය. සමාගමට අතිරේක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ශාඛා 2ක් ආරම්භ කළහැකි අතර, ඉන් එක් ශාඛාවක් බස්නාහිර පළාතින් පිටත ආරම්භ කළයුතුය. මීට අමතරව ශාඛාවන් ආරම්භ කරන්නේ නම් එක් එක් ශාඛාවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 5 බැගින් වන අමතර ප්‍රාග්ධනයකට යටත්ව අවසර ලබාගත හැක.

2. අධ්‍යක්ෂවරුන්, මූලික කොටස් හිමියන්, අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය  

 1. අධ්‍යක්ෂවරුන්, මූලික කොටස් හිමියන්, අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය මුදල් හුවමාරු කිරීමේ කටයුත්තෙහි නිරතවීම සඳහා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්වලින්, ව්‍යාපාරික පළපුරුද්දෙන් සහ හුවමාරු ගනුදෙනුවලට සම්බන්ධ අතීත වාර්තා වලින් යෝග්‍ය පුද්ගලයෙකු විය යුතුය. 

 2. සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙක් ආදායම් බදු ගෙවන්නන් විය යුතු අතර වාර්ෂිකව අවම වශයෙන් රු. 60,000 කට නොඅඩු බදු ගෙවීමක් කර තිබිය යුතුය. (අයදුම්පත සමග මෑත අවුරුද්දේ එසේ ගෙවන ලද බදු මුදල්වලට අදාල ලිඛිත සාධක ඉදිරිපත් කළයුතු වේ.)  සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් උපයන විට ගෙවීමේ බදු (PAYE TAX) ගෙවන්නේ නම්, එය ආදායම් බදු ලෙස සැලකිය හැකිය. 

3. වාර්ෂික පිරිවැටුම

කාල පරිච්ඡේදය

(ලිත් වර්ෂ පදනමක් මත)

එක් ශාඛාවක් සඳහා අවම වාර්ෂික පිරිවැටුම් අවශ්‍යතාවය (ඇ.එ.ජ. ඩොලර්)

මිලදී ගැනීම සඳහා

විකිණීම සඳහා *

පළමු අවුරුදු දෙක සඳහා (පළමු අවුරුද්ද අනුපාතානුකූල පදනම මත සළකයි)

1,000,000

3,000,000

3 වන සහ 4 වන අවුරුදු සඳහා

1,500,000

4,000,000

5 වන අවුරුද්දේ සිට ඉදිරියට

2,000,000

7,000,000

*  එක් ගණුදෙනුවක උපරිම සීමාව එ.ජ.ඩොලර් 2,000 කට සීමා වේ.

යම් සමාගමකට අදාල පිරිවැටුම් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, පවතින මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවසර පත්‍රයේ වලංගු කාලය අවසානයේදී ඉදිරි අවුරුද්ද සඳහා මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට එම සමාගම සුදුසුකම් නොලබයි. 

4. ව්‍යාපාරය

විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සමාගමේ ප්‍රාථමික අරමුණක් විය යුතුය.

5. ව්‍යාපාරික ස්ථානය

ව්‍යාපාරික ස්ථානය, මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කිරීම සඳහා සුදුසු වියයුතුය.  විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයට අදාල සියළු කටයුතු එම ව්‍යාපාරික කටයුත්ත සඳහාම පමණක් යොදා ගන්නා වෙන් කරන ලද කවුළුවක් තුළ වෙනම පවත්වාගෙන යා යුතු අතර එය ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අනෙකුත් ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් භෞතික වශයෙන් ද වෙන්ව පවත්වාගෙන යායුතුය.  මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරික කටයුත්ත, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අනෙක් ව්‍යාපාරයන් සමග ඒකාබද්ධ නොකළ යුතුය.

6. බැංකු ඇපකරය

සමාගම විසින් හෝ සමාගමේ එක් එක්  ශාඛාවක් විසින් හෝ විනිමය පාලන පනත යටතේ පනවා ඇති කොන්දේසි සහ නියමයන් කඩ කළ අවස්ථාවකදී ඒ වෙනුවෙන් පනවන ලද දඩමුදල් ගෙවීම සහතික කිරීම සඳහා රු. 500,000 ක වටිනාකමකින් යුතු බැංකු ඇපකරයක් ලබා දිය යුතුය. 

7. බැංකු ගිණුම්

විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරික කටයුතුවලින් මිලදී ගත් විදේශ මුදල්, වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත බැංකුවක තැන්පත් කිරීම සඳහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් වාණිජ බැංකුවක විවෘත කළයුතුය.

8. ස්වයංක්‍රියකරණය/පරිගණකකරණය

ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා සුදුසු මෙහෙයුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම මගින් ස්වයංක්‍රීයකරණය කරන ලද පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කළයුතු අතර, එයට ගනුදෙනුකරුවන් වෙත නිකුත් කරන බිල්පත් මුද්‍රණය කිරීම, දෛනික ගෙවුම් තුලන ප්‍රකාශනයන් සහ මිලදී ගැනීමේ ලේඛනය පවත්වාගෙන යාම සහ ගනුදෙනු සහ තැන්පතුවලට අදාල මාසික ප්‍රකාශනයක් පිළියෙල කිරීම ද ඇතුලත් විය යුතුය

අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන්/නියමයන් සහ කොන්දේසි

 1. විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ කටයුතු ඇමුණුමේ අප විසින් ලබා දී ඇති විස්තරයන්ට අනුව ස්ථාපනය කර ඇති CCTV ආරක්ෂණ කැමරා පද්ධතියක් හරහා නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි. 
 2. CCTV ආරක්ෂණ පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම සහ ස්වයංක්‍රියකරණය/පරිගණකකරණය කිරීම සඳහා යන පිරිවැය ආවරණය කිරීම සඳහා සමාගමේ රු. මිලයන 15ක් වන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය යොදාගත හැකිය.
 3.  මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවසර පත්‍රය ලබා දීමට පෙර අවශ්‍ය පරිදි CCTV ආරක්ෂණ පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම සහ පරිගණකකරණය නිසි පරිදි කර තිබේ ද යන්න පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. 
 4. ඉහත සඳහන් කොන්දේසි සහ නියමයන්ට අමතරව අවශ්‍ය නම් තවත් කොන්දේසි සහ නියමයන් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අයිතියක් ඇත

  

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි

 1. මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයෙහි නිරතවීම සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පත නිවැරදි ලෙස පිළිගන්නේ නම් සමාගම විසින් ඉහත සඳහන් නිර්ණායකයන්ට තම එකඟතාවය දක්වන ප්‍රකාශනයක් අන්තර්ගත වන ලිපියක්.

 2. විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම සඳහා සමාගමේ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යන බැංකුවේ අදහස් දැක්වෙන ලිපියක්.

 3. යෝජිත ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පිහිටීම සම්බන්ධව පරිශ්‍රයේ සහ ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකාරිත්වය/බදු පදනම සම්බන්ධ සාක්ෂි ද සමග සවිස්තරාත්මක විස්තරයක්.

 4. සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ, මූලික කොටස් හිමියන්ගේ, අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්ගේ සහ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයෙහි නිරත කිරීමට අදහස් කරන සේවකයන්ගේ අධ්‍යාපනික, වෘත්තීමය සහ  ව්‍යාපාරික පසුබිම පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු.

 5. පසුගිය වර්ෂ තුන සඳහා වන සමාගමේ විගණනය කරන ලද ගිණුම්/මූල්‍ය ප්‍රකාශන (අළුතින් ස්ථාපනය කරන ලද සමාගම් සඳහා අදාළ නොවේ)

 6. සමාගමේ වත්කම් (චංචල සහ නිශ්චල) සහ වගකීම් පිළිබඳව එම වත්කම් සහ වටිනාකම්වල වටිනාකම් ද ඇතුලත්ව සම්පූර්ණ විස්තරයක්. (අළුතින් ස්ථාපනය කරන ලද සමාගම් සඳහා පමණක් අදාළ වේ)

 7. සමාගම විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සියළුම බැංකු ගිණුම් පසුගිය මාසය වනවිට එම බැංකු ගිණුම්වල ශේෂයද සහතික කරමින් අදාල බැංකුකරුවන්ගෙන් ලබා ගන්නා ලද විස්තරයක්

 8. සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ආදායම් බදු ගෙවන ලද බව දැක්වෙන නවතම වාර්තාවක්,

 9. සමාගම සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා අදාල ලියකියවිලිවල සහතික කරන ලද පිටපත් [සමාගම සංස්ථාපනය කරන ලද බව දැක්වෙන සහතිකය, පෝරම 1, පෝරම 6, සමාගම් ව්‍යවස්ථාව, පෝරම 20 (අදාළ නම් පමණි), පෝරම 13 (අදාළ නම් පමණි)යනාදිය. ]

 10. සමාගමේ ලේකම් විසින් සමාගමේ කොටස් හිමිකාරිත්වය සම්බන්ධ ව්‍යුහයක් ද ඇතුලත්ව සමාගමේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධව ලබාදෙන තහවුරුවක්,

 11. මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම, සමාගමේ ප්‍රාථමික අරමුණක් බව දක්වන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සහතික කරන ලද යෝජනා සම්මුතියක් සහ එයට අදාල පෝරම 39 (අදාළ නම් පමණි).

 12. අවම වශයෙන් පළමු වසර තුනක කාලයක් සඳහා ඉලක්ක ගත පිරිවැටුම ආවරණය කර ගැනීමේ ව්‍යාපාරික ඉදිරි දැක්ම ඇතුළත් ලියවිල්ලක් (බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශ මුදල් ප්‍රමාණය)

 13. සෑම ශාඛාවක් සඳහාම රු. 500,000/- බැගින් වූ බැංකු ඇපකරයක්.

   

2. ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්, විශේෂිත කල්බදු සමාගම්, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි

 1. සමාගමේ පසුගිය අවුරුදු තුන සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්
 2. වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීම වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද ලදුපතේ පිටපතක්
 3. විනිමය පාලක තුමා නමට රුපියල් මිලයන 2.5 ක බැංකු ඇපකරයක්
 4. විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම ප්‍රාථමික අරමුණක් බව දක්වන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සම්මුතිය
 5. දැනට පවතින ශාඛාවල ලැයිස්තුවක්
 6. එක් එක් විදේශ මුදල් වර්ගයන්ට අදාළව විදේශමුදල් ගිණුම්විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බැංකුව/බැංකුපිළිබඳ විස්තර    
 7. ඉහත සඳහන් කළ කොන්දේසි සහ නියමයන්ට අමතරව අවශ්‍ය නම් තවත් කොන්දේසි සහ නියමයන් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අයිතියක් ඇත.

3.  හෝටල්

නිර්ණායක

 1. විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරය සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගමක් විසින් පමණක් කළයුතු අතර එය ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සංචාරක හෝටලයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලද හෝටලයක් වියයුතුය.
 2. සමාගමේ නිකුත් කළ හා ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය (ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය) අවම වශයෙන් රු. මිලියන 10ක් වත් වියයිතුය.
 3. ව්‍යාපාරික් ස්ථානය, විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරය සඳහා යෝග්‍ය ස්ථානයක් වියයුතු අතර විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයට අදාල සියලු ගනුදෙනු වෙන් කරන ලද කවුන්ටරයක් තුළ අනෙකුත් සියළු ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් වෙන් කර වෙනමම පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 4. සමාගම විසින් විනිමය පාලක තුමා විසින් පනවා ඇති කොන්දේසි සහ නියමයන් කඩ කළ අවස්ථාවකදී ඒ වෙනුවෙන් පනවන ලද දඩ මුදල් ගෙවීම සහතික කිරීම සඳහා රු. 500,000 ක වටිනාකමකින් යුත් බැංකු ඇපකරයක් විනිමය පාලක තුමා නමින් ඉදිරිපත් කළයුතු අතර එය වාර්ෂික දින දර්ශන පදනමක් මත විය යුතුය.
 5. ඉහත සඳහන් කළ කොන්දේසි සහ නියමයන්ට අමතරව අවශ්‍ය වන තවත් කොන්දේසි සහ නියමයන් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අයිතියක් ඇත.

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි

 1. විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම සඳහා හෝටලයේ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ ගනුදෙනු පවත්වාගෙන බැංකුවේ අදහස දැක්වෙන ප්‍රකාශනයක්
 2. විදේශ මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා හෝටලය විසින් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරන සියළුම බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ විස්තරයක්, එම බැංකුව විසින් තහවුරු කරන ලද බැංකු ගිණුම්වල ශේෂයන්ද ඇතුලත් ඉදිරිපත් කළයුතුය.  (හෝටලය විසින් මිලදී ගනු ලබන සියළු විදේශීය මුදල් විදේශ විනිමය ඉපයීමේ ගිණුමක තැන්පත් කිරීම හෝ ලියාපදිංචි වාණිජ බැංකුවකින් විකුණා ගැනීම හෝ කළහැකිය.)
 3. සමාගම නමින් ආදායම් බදු ගෙවන ලද බව දක්වන තොරතුරු
 4. සමාගමේ හිමිකාරිත්වයට අදාල ලියකියවිලි
 5. සමාගම සංස්ථාපනයට අදාල සහ සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවන්වල සහතික කරන ලද පිටපත්
 6. 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතට අනුව පෝරම 1, පෝරම 6, පෝරම 15 සහ පෝරම 20 හි සහතික කරන ලද පිටපත්
 7. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි සහතිකයේ සහ බලපත්‍රයේ සහතික කරන ලද පිටපත්
 8. සමාගමේ ලේකම් විසින් සමාගමේ ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනයට (ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය) අදාලව සිදු කරන ලද තහවුරුවක්
 9. පසුගිය වර්ෂ තුන සඳහා වන සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන