බැංකු ගිණුම් - අනේවාසික

 
රාජ්‍ය දුත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (DFA) සහ රාජ්‍ය දුත රුපියල් ගිණුම් (DRA)

පහත විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක රාජ්‍යදූත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් සහ රාජ්‍යදූත රුපියල් ගිණුම් විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට විදේශ රාජ්‍යදූත කාර්යාල, රාජ්‍යදූතයන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හට හැකියාව ඇත.

යොමුව:

 

 
සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම (MBA)

මෙම ගිණුම 2012 ජුනි 12 දිනට පසුව ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයන් විසින් රටින් පිටතට මුදල් ගෙනයාම සඳහා පවත්වාගෙන යා යුතු විශේෂ අනේවාසික ආවෘත ගිණුමකි. සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමේ මූලික ලක්ෂණ වනුයේ:

  • විගාමිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුල තෝරාගත් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක එක් සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යා හැක.
  • මෙම ගිණුම විවෘත කිරීමට අදාළ වාණිජ බැංකුව විසින් විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.
  • විගාමිකයෙකුට තම සියළුම ප්‍රේෂණයන් ඔහුගේ/ඇයගේ සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම හරහා සිදු කළයුතු අතර, ඒ සඳහා විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.
  • මෙය විගාමිකයා විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන විශේෂිත ගිණුමක් වන බැවින්, එවැනි ගිණුමක් පියවීම සඳහා විනිමය පාලකගේ විශේෂ අවසරයක් අවශ්‍ය වේ.
 
අනේවාසික ආවෘත ගිණුම (NRBA)

සංක්‍රමණිකයන් තමන් විසින් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන රුපියල් ගිණුම් අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් බවට පරිවර්තනය කළයුතු අතර, ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපයන සියළු ආදායම් මෙකී අනේවාසික ආවෘත ගිණුමට බැර කළයුතුය. අනේවාසික ආවෘත ගිණුමේ මූලික ලක්ෂණ වනුයේ:

  • එය සාමාන්‍ය ඉතිරිකිරීම්, ජංගම හෝ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යා හැක.
  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ බාධාවකින් තොරව මෙම ගිණුමෙන් මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක. එනමුත්, රටින් පිටතට මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමේ දී විගාමිකයාට එම අවස්ථාවේදී, අදාළ වන සංක්‍රමණික දීමනාවට යටත්ව සිදු කළයුතුය.
  • මෙම ගිණුම සඳහා විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත්, චෙක්පත් හෝ වෙනත් විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු පහසුකම් භාවිතා කිරීමට අවසර දෙනු නොලැබේ.
 
අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම (NRFC)

පහත මෙහෙයුම් උපදෙස්/විධානයන්හි සඳහන් කර ඇති නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකවල හෝ අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා විනිමය පාලකවරයා විසින් අවසර ලබාදී ඇති ආයතනවල, ශ්‍රී ලාංකිකයන් හෝ කවර හෝ අවස්ථාවක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ව සිටි විජාතිකයන් විසින් විදේශයන්හි නේවාසිකව සිටින අතරතුරදී හෝ විදේශයන්හි සේවා නියුක්තව සිට ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණ දින 90 ක් ඇතුළත අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට හා පවත්වාගෙන යාමට හැකිය.

යොමුව:

 

 
සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA)

සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් යනු, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන සිදු කිරීමට මුදල් යෙදවීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ ගිණුමකි.

පහත සඳහන් විධිවිධානයන්ට යටත්ව බලයලත් වෙළෙඳුන් හට විදේශීය ආයෝජකයින්ගේ නමින්, බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් තුළ දේශීය බැංකු ඒකකයක සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් විවෘත කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.

සුදුසුකම් ලත් ආයෝජකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් හෝ නම් කරන ලද විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් පවත්වා ගෙන යන බද්ධ ගිණුමක් ලෙස ද “සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක්” පවත්වාගෙන යා හැක. 

පහත සඳහන් විධිවිධානයන්ට යටත්ව විනිමය පාලන දොපර්තමේන්තුව වෙත යොමු නොකොට ආයෝජනය හා සම්බන්ධ විකුණුම් ප්‍රතිශ්ඨාව, ලාභාංශ, ලාභය හෝ වෙනත් ලැබීම් සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් තුළින් නැවත ප්‍රේෂණය කළහැක.

යොමුව:

 
විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම (SFIDA)

විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුමක් යනු, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසික පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තැන්පතුවක් හෝ ඉතුරුම් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ ගිණුමකි.

ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක මෙම ගිණුම ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් හෝ ඕනෑම ව්‍යවහාර මුදලකින් පවත්වා ගෙන යාහැක. පහත සඳහන් විධිවිධානයන්ට යටත්ව බලයලත් වෙළෙඳුන් හට මෙම ගිණුම් සඳහා ආයෝජන භාර ගැනීමට විනිමය පාලකවරයා විසින් අවසර ලබාදී ඇත.

යොමුව:

 
අනේවාසික විජාතික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම (NRNNFA)

තාවකාලිකව ලංකාවට පැමිණෙන හෝ ලංකාවට පැමිණීමට අදහස් කරන විජාතිකයන් සඳහා දේශීය බැංකු ඒකකයේ අනුමත විදේශ  ව්‍යවහාර මුදලින් අනේවාසික විජාතික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (NRNNFA) විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යෑම සඳහා බලයලත් ගණුදෙනු කරුවන්ට අවසර ලබා දී ඇත. කොන්දේසි හා නියමයන් පහත විධාන තුළ දක්වා ඇත.

යොමුව: