නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

 
1. සංක්‍රමණික දීමනාව
1.1 සංක්‍රමණික දීමනාවට සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුරුන්ද?
 
 • වෙනත් රටක ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගෙන ඇති ඕනෑම වැඩිහිටි (වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි) පුද්ගලයෙක්.
1.2 සංක්‍රමණික දීමනාව වශයෙන් රටින් පිටතට කොපමණ මුදලක් ගෙන යාහැකිද?
 
 • වැඩිහිටියෙක් සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 ක මූලික දීමනාවක්
 • වැඩිහිටියෙක් සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000 ක වාර්ෂික දීමනාවක් (මූලික සංක්‍රමණික දීමනාව භාවිතා කොට මාස 12 ක කාලයක් ගතවූ පසු වාර්ෂික දීමනාව ලබා ගත හැක)
1.3 සංක්‍රමණික දීමනාවට ඇතුළත් වනුයේ මොනවාද?
 
 • චංචල හා නිශ්චල දේපළ විකිණීමෙන් ලද මුදල්
 • ස්පෘශ්‍ය හා අස්පෘශ්‍ය වත්කම් විකිණීමෙන් ලද මුදල්
 • දෙමවුපියන්ගෙන්/කලත්‍රයාගෙන් තෑගි වශයෙන් ලද මුදල්
 • වටිනා ගල්වර්ග, වටිනා ලෝහ වර්ග, පෞද්ගලික ස්වර්ණාභරණ ඇතුළු වත්කම්
1.4 විගාමිකයෙකු තම සංක්‍රමණික දීමනාව එක්වරම ප්‍රේෂණය/භාවිතා කළ යුතුද?
 
 • නැත. සංක්‍රමණික දීමනාව සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කරන තුරු කොටස් වශයෙන් ද ප්‍රේෂණය කළහැක.
1.5 සංක්‍රමණික දීමනාව රටින් පිටතට ප්‍රේෂණය කිරීමේදී විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුද?
 
1.5.1 2013 ජුනි 12 දිනට පසු ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයින්:
 • පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් හරහා සංක්‍රමණික දීමනාව ලබාගත හැක.
 • විගාමිකයාගේ නමින් විවෘත කරන ලද සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමක් හරහා මුදල් ප්‍රේරණය කළහැක.
1.5.2 2013 ජුනි 12 දිනට පෙර ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයින්:
 • විනිමය පාලකතුමාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ
 • අනේවාසික ආවෘත ගිණුමක් හරහා මුදල් ප්‍රේෂණය කළයුතුය
1.6 2013 ජුනි 12ට පෙර ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයින් තම සංක්‍රමණික දීමනාව සඳහා අයදුම් කිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාපටිපාටිය කුමක්ද?
 
i)
 • පහත තොරතුරු ඇතුළත්ව විනිමය පාලක වෙත ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළයුතුය,
 • විගාමිකයාගේ සම්පූර්ණ නම සහ ලිපිනය
 • විගාමිකයාගේ උපන් දිනය හා සිවිල් තත්වය
 • විගාමිකයා සමග ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව ගිය අයගේ නම්
 • ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් දිනය හා ඒ බව සනාථ කිරීමට ලේඛන.
 • විගාමිකයාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු තොරතුරු (ගිණුම් අංකය, බැංකුව හා ශාඛාව) හා එතෙර බැංකු තොරතුරු (ගිණුම් අංකය, බැංකුවේ නම හා ලිපිනය, SWIFT අංකය ආදිය)
 • ඇටෝර්නි බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක් (අදාළ නම්)
ii) උක්ත ලිපිය සමග පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළයුතුය,
 • මුදල්වල මූලාශ්‍රය තහවුරු කිරීමට ලේඛන
 • අනේවාසික ආවෘත ඉතුරුම්/ජංගම ගිණුමේ පවත්නා ශේෂය තහවුරු කිරීමට ලිපියක් (ප්‍රේෂණය කළයුතු මුළු මුදල එක් ගිණුමක තැන්පත් කර තිබිය යුතු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර තැන්පතු භාර ගනු නොලැබේ)
 • ප්‍රේෂණය කිරීමට නියමිත මුදල රුපියල් 1,000,000 ඉක්මවන්නේ නම් දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්ගෙන් ලබාගත් බදු නිෂ්කාෂණ සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 මුල් දීමනාව හෝ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000 වාර්ෂික දීමනාව ඉක්මවා කිසිදු ප්‍රේෂණයක් සිදු කර නොමැති බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්. මින් පෙර කිසියම් මුදලක් ප්‍රේෂණය කර තිබේ නම් ඒ බව ද දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කළයුතුය
 • සංක්‍රමණය කරන අවස්ථාවේ හා ඉන්පසුව මේ දක්වා භාවිතා කළ ශ්‍රී ලංකා  විදේශ ගමන් බලපත්‍රවල සියළු පිටුවල පිටපත්. කිසියම් අයදුම්කරුවෙකුට මින් එක් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක පිටපත් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් හේතු දක්වමින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළයුතුය
 • [සටහන: කිසියම් අයදුම්කරුවෙකුට මෙහි කුමන හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක පිටපත් ඉදිරිපත් කල නොහැකි නම් ඔහු/ඇය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150,000 දීමනාවට සුදුසුකම් නොලබයි. (ඒ වෙනුවට විගාමිකයාට හිමිවනුයේ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 20,000 ක දීමනාව පමණි.)]
1.7 විගාමිකයන් විසින් උපයනු ලබන වර්තන ආදායම් සංක්‍රමණික දීමනාවේ කොටසක් වශයෙන් සළකනු ලබන්නේද?
 
 • නැත. විගාමිකයින් විසින් උපයනු ලබන පොළී, ලාභාංශ, කුලී, කල්බදු කුලී ඇතුළු වෙනත් වර්තන ආදායම් සංක්‍රමණික දීමනාවට අමරතව බාධාවකින් තොරව ප්‍රේෂණය කළහැක.
1.8 විගාමිකයෙකුට තම සංක්‍රමණික දීමනාව ඩොලර් බවට පරිවර්තනය කර ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතිරි කළ හැකිද?
  ඔව්. විගාමිකයෙකුට තම සංක්‍රමණික දීමනාව හෝ ප්‍රේෂණය කිරීමට අවසරලත් වර්තන ආදායම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තමන්ගේ අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකට තැන්පත් කළහැක
 
2. අනේවාසික ආවෘත ගිණුම්
2.1 අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුරුන්ද?
 
 • විගාමිකයින් (ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලබා පසුකාලීනව වෙනත් රටක ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් පුද්ගලයන්) හා විජාතිකයින් ඇතුළු අනේවාසිකයින්ට, අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් විවෘත කිරීමේ හැකියාව ඇත.
2.2 අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් වශයෙන් විවෘත කළහැකි ගිණුම් වර්ග මොනවාද?
 
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්, ජංගම ගිණුම් හා ස්ථාවර තැන්පතු
2.3 අනේවාසික ආවෘත ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා පූර්ව අනුමැතියක් අවශ්‍යවේද?
 
2.3.1 විගාමිකයින්
 • අනේවාසික ආවෘත ගිණුමක් විවෘත කිරීමේ දී පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.
2.3.2 විජාතිකයින්
 • විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
 • අයදුම්කරු විසින් අනේවාසික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීමට අදහස් කරන බැංකුවේ හා ශාඛාවේ තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් විනිමය පාලක වෙත යොමු කරන ලද ඉල්ලීම් ලිපියක් සමග තම විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළයුතුය. 
2.4 අනේවාසික ආවෘත ගිණුමට සිදු කළ හැකි බැර කිරීම් මොනවාද?
 
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපයන ලද මුදල් (ප්‍රාග්ධන හා වර්තන ආදායම්)
2.5 ගිණුම් හිමියාට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව තිබේද?
 
 • ගිණුම් හිමියාට ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
2.6 අනේවාසික ආවෘත ගිණුමකින් චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ හැකියාව තිබේද?
 
 • අනේවාසික ආවෘත ගිණුම් සඳහා චෙක්පොත් නිකුත් කිරීමට අවසර නොලැබේ.
 
3. සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම
3.1 සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමක් යනු කුමක්ද?
 
 • 2013 ජුනි 12 දිනට පසු විදේශීය රටක ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් විගාමිකයෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක විවෘත කළයුතු විශේෂ අනේවාසික ආවෘත ගිණුමකි
3.2 සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුරුන්ද?
 
 • 2013 ජුනි 12 දිනට පසු ස්ථිර පදිංචිය ලබාගත් සංක්‍රමණික දීමනාවට සුදුසුකම් ලබන විගාමිකයෙකුට මෙම ගිණුම විවෘත කළහැක
3.3 විගාමිකයෙකුට විවිධ බැංකුවල සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යා හැකිද?
 
 • නැත. විගාමිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක පවත්වාගෙන යා හැක්කේ එක් සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුමක් පමණී
3.4 සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම් වශයෙන් විවෘත කළහැක්කේ කුමන වර්ගයේ ගිණුම්ද?
 
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් පමණි
3.5 විගාමිකයෙකු සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුද?
 
 • නැත. විගාමිකයින් විනිමය පාලකගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ
 • විගාමිකයා විසින් සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා තෝරා ගනු ලබන බැංකුව විසින් සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීමට පෙර විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගත යුතුය.
3.6 සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ මොනවාද?
 
 • විගාමිකයා විසින් සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා තම විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හා ස්ථිර පදිංචිය සඳහා නිකුත් කරන ලද වීසා බලපත්‍රයේ පිටපතක් රැගෙන යා යුතුය
 
4. අනේවාසිකයින් විසින් දේපළ විකිණීම
4.1 ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නෙකුට තම දේපළ විකිණීමට අවශ්‍යනම් විකුණුම්කරු හෝ ගැණුම්කරු ඒ සඳහා විනිමය පාලකගේ අවසරය ලබා ගත යුතුද?
 
 • නැත. මේ සම්බන්ධයෙන් පොදු අවසරයක් ලබා දී ඇත.
4.2 විකිණීමෙන් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිතට ප්‍රේෂණය කළ හැක්කේ කෙසේද?
 
4.2.1 විගාමිකයින් විසින්:
 • අදාළ දේපළ දායාද වශයෙන් ලැබුණේ නම් හෝ විගාමිකයා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන කාලය තුළදි මිළ දී ගත්තේ නම් විකිණීමෙන් ලද මුදල සංක්‍රමණික දීමනාවට යටත්ව රටින් පිටතට ගෙන යාහැක
 • අදාළ දේපළ ආමුඛ ප්‍රේෂණ මාර්ගයෙන් මිළදී ගෙන තිබේ නම් හා එම ආමුඛ ප්‍රේෂණයන් තහවුරු කිරීමට ලියවිලි තිබේ නම් විකිණීමෙන් ලද මුළු මුදල සංක්‍රමණික දීමනාවට අමතරව නිදහසේ පර්යේෂණය කළහැක
4.2.2 විජාතිකයින් විසින්:
 • විකුණුම් කරු සතුව තමන් අදාළ දේපල මිළදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ප්‍රේෂණය කළ බවට ලිඛිත සාක්ෂි තිබේ නම් ඔහුට/ඇයට එම දේපළ විකිණීමෙන් ලද මුළු මුදල (ප්‍රාග්ධන ලාභය ද ඇතුළත්ව) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 
5. බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන් සහ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ස්වභාවය
5.1 බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නෙක් යනු කවුරුන්ද?
 
 • බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නෙක් යනු විනිමය පාලන පනතේ 5(1) (a) වගන්තිය සහ 48 වගන්තිය යටතේ විදේශ මුදල් නෝට්ටු හා කාසි මිලදී ගැනීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ සංචාරක චෙක්පත් මාරු කිරීමට විනිමය පාලකතුමා විසින් අවසර ලබා දී තිබෙන සමාගම් වේ.  
 • කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් හට විදේශ මුදල් මිලදි ගැනීම හා විකිණීම යන දෙකටම විනිමය පාලකතුමාගේ අවසරය ලබා දී ඇත.
5.2 බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් කවුරුන්ද?
 

පහත දැක්වෙන සමාගම්/ආයතනවලට බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නෙකු වියහැකිය.

 • සීමාසහිත සමාගමක් වශයෙන් පිහිටුවා ඇති මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයක්;

 • බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු/ විශේෂිත කල්බදු සමාගම්;

 • බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්;

 • විශේෂිත කල්බදු සමාගම් සහ

  සංචාරක හෝටලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කර ඇති හෝටල්.

සීමිත පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස පිහිටුවා ඇති ආයතනවලට අමතරව අනෙකුත් ආයතන සඳහා සහනදායී කොන්දේසි යටතේ විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ බලපත්‍රය ලබාදේ. 

5.3

විදේශ මුදල් හුවමාරුකිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගන්නේ කෙසේද?

 
 • විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවශ්‍ය බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමට අදහස් කරන ඕනෑම පාර්ශවයක් ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඔවුන්ගේ ලිඛිත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
5.4 සීමිත පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස පිහිටුවා ඇති ආයතනයක් බලපත්‍රලාභී විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නෙක් බවට පත්වීමට සපුරාලිය යුතු මූලික අවශ්‍යතා කවරේද?
 
 • අදාල ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සීමාසහිත සමාගමක් විය යුතු අතර සමාගමේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 15ක් වත් වියයුතුය.
 • විදේශ මුදල් මාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සමාගමේ ප්‍රාථමික අරමුණක් විය යුතුය.
 • අවම වශයෙන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙක්වත් ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු අතර, ඔවුන් වාර්ෂිකව රුපියල් 60,000/-කට නොඅඩු බදු මුදලක් ගෙවා තිබිය යුතුය.  ආදායම් බදු ගෙවන ලද බව ලිඛිතව සනාථ කිරීම සඳහා බදු කුවිතාන්සි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි විය යුතුය.
 • ව්‍යාපාර ස්ථානය මුදල් හුවමාරු කිරීමේ කටයුතු සඳහා උචිත  ස්ථානයක් විය යුතු අතර, මුදල් මාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයට අදාල මෙහෙයුම් කටයුතු වෙන් කරන ලද කවුළුවක් තුළ සිදු කිරීමත්, එම කවුළුව විශේෂයෙන්ම ඉහත ප්‍රකාශිත ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහාම පමණක් භාවිතා කිරීමත් එය ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අනෙකුත් ව්‍යාවාරික කටයුතුවලින් භෞතිකව වෙන්ව පැවතීමත් අවශ්‍ය වේ. 
 • එහි CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවි කර තිබිය යුතුය.
 • සමා‍ගමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය, කොටස් හිමිකරුවන්, අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන් සහ කාර්යමණ්ඩලය එම ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම සඳහා අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්, ව්‍යාපාරික පළපුරුද්ද සහ වෘත්තීයමය හැකියාවන්ගෙන් අනූන පුද්ගලයන් විය යුතුය.
 • මුදල් හුවමාරු කිරීමේ බලපත්‍රය ලබාගැනීමට ඔබේ සමාගම සුදුසුකම් ලබන්නේ නම්, අවම වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තීරණය කරනු ලබන වාර්ෂික පිරිවැටුම (ඔබේ සමාගම නමින් වාණිජ බැකු වල පවත්වාගෙන යනු ලබන විදේශ මුදල් තැන්පතු) මතවත් ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යායුතු අතර, එය ඊලඟ වසරේ බලපත්‍රය ලබාගැනීමේදී සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. වර්තමානයේ අවම වාර්ෂික පිරිවැටුම එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 1.5 හෝ ඊට සමාන අගයක් සහිත විදේශ මුදල්, සහ අවම මාසික පිරිවැටුම එ.ජ. ඩොලර් 125,000 හෝ ඊට සමාන අගයක් සහිත විදේශ මුදල් වේ.
 • ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ පසු රු. 500,000/- වටිනාකමකින් යුත් බැංකු ඇපකරයක් විනිමය පාලක වෙත ලබාදිය යුතු අතර එය වාර්ෂික දින දර්ශනයේ පදනමක් මත විය යුතුය.
 • ඉහත සදහන් කල කොන්දේසි සහ නියමයන්ට අමතරව අවශ්‍ය නම් තවත් කොන්දේසි සහ නියමයන් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අයිතියක් ඇත.
5.5 දැනට පවත්නා සමාගමකට විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරත විය හැකිද?
 
 • ඔව්.  ඉහත අංක. 5.4 යටතේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන ඕනෑම සමාගමක් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීමට අවශ්‍ය බලපත්‍රය ලබාගැනීමට සුදුසු වේ.
5.6 විදේශ රටක ලියාපදිංචි, ශ්‍රී ලංකාවේ ශාඛා පිහිටුවා තිබෙන සමාගමකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරත විය හැකිද?
 
 • ඔව්.  එබඳු අයදුම්පත් වෙන් වෙන් වශයෙන් ඇගයීමට ලක් කර බලපත්‍රය ලබාදෙනු ලබයි.
5.7 විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයකට ශාඛා පිහිටුවීමට හැකිද?
 
 • ඔව්. වලංගු විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ බලපත්‍රයක් සහිත ඕනැම බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයකට එහි ශාඛා පිහිටුවීමේ හැකියාව ඇත.
 • කෙසේ වුවත්, වලංගු බලපත්‍රයක් සහිත සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම් ගණයට අයත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නෙක් හට රු. මිලියන 10 අවම ප්‍රාග්ධන සීමාව තුළ ශාඛා 02 ක් සඳහා අයදුම් කළහැකි අතර, ඉන් එක් ශාඛාවක් පමණක් බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටුවිය හැකිය. නමුත්, සමාගම ශාඛා දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම් එක් ශාඛාවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 5 බැගින් අතිරේක ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වේ.
5.8 විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන ආයතනයකට අවසරලත් කාර්යයන් මොනවාද?
 
 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල් සමඟ විදේශ මුදල් මිලට ගැනීම 
 • සංචාරක චෙක්පත් මාරු කිරීම
 • විදේශ මුදල් තවත් විදේශ මුදල් වර්ගයක් සමග හුවමාරු කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල් සමඟ විදේශ මුදල් විකිණීම. (විදේශ මුදල් විකිණීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන් සඳහා පමණක් අදාළ වේ)
5.9 ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ මුදල් භාර ගැනීමට හැක්කේ කා හටද?
 
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන්ට සපයන ලද භාණ්ඩ හා සේවාවලට අදාළ ගෙවීම් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් භාර ගැනීම සඳහා 2013.01.01 දිනැති අංක 1791/16 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් යම් යම් නීති හා කොන්දේසි වලට යටත්ව පොදු අවසරයක් ලබාදී ඇත. 
5.10 එතෙර සංචාරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට බලයලත් විදේශ මුදල් ගනුදෙනුකරුවන් විසින් විකිණීමට අවසර ඇති උපරිම විදේශ මුදල් නෝට්ටු ප්‍රමාණය කොපමණද?‍
 
 • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව හැර සහනාදායී කොන්දේසි යටතේ අවසර ලබා ඇති විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් හට එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා එක් සංචාරයකට එ.ජ. ඩොලර් 5,000 හෝ ඊට සමාන වන වෙනත් අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයක් දක්වා විකිණිය හැකිය. 
 • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව මගින් එක් පුද්ගලයෙකුට එක් සංචාරයක් සඳහා එ.ජ. ඩොලර් 10,000 ක මුදලක් ලබා ගත හැකිය. 
 • අනෙකුත් සීමාසහිත සමාගම්වලින් විකිණිය හැක්කේ ඩොලර් 2,000 ක් හෝ ඊට සමාන වන වෙනත් අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයක් පමණී (විදේශ මුදල් විකිණීම සඳහා බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් සඳහා පමණක් අදාළ වේ).
5.11 විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන් හට නිකුත් කරනු ලබන බලපත්‍රයේ වලංගු කාලය කොපමණද?
 
 • අවුරුද්දක කාල සීමාවකට බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබේ.  බලපත්‍රයේ කොන්දේසි ප්‍රකාරව බලපත්‍රය අවලංගු වීමට ප්‍රථම වූ දිනකදී මෙම බලපත්‍රය දීර්ඝ කර ගත හැක.
5.12 බලයලත් විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන්ගේ බලපත්‍රය නැවත දීර්ඝ කර ගැනීමේදී බලපාන කොන්දේසි කවරේද?
 
 • විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් මිලදී ගැනීමට අවසර ඇති සෑම සීමාසහිත සමාගමක් විසින්ම ඉදිරි කාලය සඳහා බලපත්‍රය අළුත් කරවා ගැනීමට එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 1.5 කට වඩා අදාළ වසර තුළ විදේශ මුදල් මිලදී ගත යුතුය.  මෙම අවශ්‍යතාව ඔවුන්ගේ ශාඛා කාර්යාල සඳහා ද පොදුය.
 • විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් විකිණීමට අවසර ඇති සීමාසහිත සමාගම් එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 4 කට වැඩියෙන් මිලදී ගැනීම ඔවුන්ගේ බලපත්‍රය තවදුරටත් දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු කොන්දේසියකි.
 • කෙසේවෙතත්, සහනදායී කොන්දේසි යටතේ අවසරලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් ඉහත පිරිවැටුම් අවශ්‍යතා වලින් නිදහස් වේ. 
5.13 බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් හට සංචාරක චෙක්පත්විකිණිය හැකිද?
 
 • බලයලත් විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන්ට සංචාරක චෙක්පත් විකිණීමට අවසර නැති අතර සංචාරක චෙක්පත් මාරු කිරීමට පමණක් අවසර ඇත.
5.14 විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්හට විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමේදී සීමාවක් තිබේද
 
 • විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමේදී බලයලත් විදේශ මුදල් මාරුකරන්නන් සඳහා සීමාවක් නොමැත
5.15 විදේශ මුදල් විකිණීමේදී පුද්ගලයි‍න්ගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය මත පිටසන් කිරීමට විදේශ මුදල් මාරුකරන්නන්ට අවසර තිබේද?
 
 • ඔව්.  අවසර තිබේ.
5.16 විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමේදී සහ විකිණීමේදී බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් විසින් බැලිය යුතු ලියකියවිලි / ලේඛන කවරේද?
 
 • විදේශ මුදල් විකුණන අවස්ථාවේදී මහජනතාව විසින් පහත දෑ සැපයිය යුතුය.
 • ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය
 • ගුවන් ටිකට්පත
 • වීසා පිටපත සහ සංචාරය කිරීමේ අරමුණු ඔප්පු කිරීමට අදාල ලේඛන හා ඊට අදාල අනෙකුත් ලේඛන
 • විදේශ මුදල් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී,
 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය
5.17 විදේශ මුදල් නෝට්ටු හුවමාරු කිරීමේදී පුද්ගලයින් විසින් බලයලත් විදේශ මුදල් මාරුකරන්නන් හට, රේගුවට විදේශ මුදල් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කර ලබා ගත් රිසිට්පත ලබාදිය යුතුද? 
 
 • වර්තමානයේ පවතින විනිමය පාලන නීති රීති යටතේ එ.ජ. ඩොලර් 15,000 කට වැඩි හෝ ඊට සමාන අගයකින් වෙනත් අනුමත විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙරටට ගෙන එන ඕනෑම පුද්ගලයකු ශ්‍රී ලංකා රේගුවවිසින් දක්වා ඇති ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා රේගුවට ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
 • එම නිසා එ.ජ. ඩොලර් 15,000 කට වැඩි හෝ එම මුදලට තුල්‍ය වන වෙනත් අනුමත විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කිරීමේදී ලද ශ්‍රී ලංකා රේගුවට සහතික කළ පත්‍රිකාව විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන්හට පෙන්විය යුතුය.
5.18 පුද්ගලයෙකුට විදේශීය සංචාරයක් සදහා බැංකුවකින් මෙන්ම විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන්ගෙන් විදේශ මුදල් මිලදී ගත හැකිද?
 
 • එක් පුද්ගලයෙකුට එක් සංචාරයක් සඳහා ඕනෑම බලයලත් වාණිජ බැංකුවකින් හෝ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් එ.ජ.ඩොලර් 10,000/- ක් දක්වා විදේශ මුදල් ලබාගත හැකි අතර, අනෙකුත් බලයලත් මූල්‍ය සමාගම් මගින් හා සණස සංවර්ධන බැංකුව මගින් එ.ජ.ඩොලර් 5,000/- ක් දක්වා විදේශ මුදල් ලබාගත හැකිය. 
 • බලයලත් වාණිජ බැකුවක් හෝ වෙනත් බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නෙකු විසින් විදේශ සංචාරයක් සඳහා මේ වන විටත් එ.ජ. ඩොලර් 2,000/- ක් හෝ ඊට සමාන වෙනත් අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත්නම්, සීමාසහිත සමාගම් වශයෙන් පිහිටුවා ඇති මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයන්ට එකී සංචාරය සඳහා නැවත විදේශ මුදල් නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් නොමැත. 
 • කෙසේවෙතත්, විදේශ මුදල් නෝට්ටු වශයෙන් එක් පුද්ගලයෙකුට එක් සංචාරයක් සඳහා සියලුම ප්‍රභවයන්ගෙන් (වාණිජ බැංකු හා විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගෙන්) ලබාගත හැකි උපරිම මුදල් ප්‍රමාණය එ.ජ. ඩොලර් 10,000/- නොඉක්ම වියයුතුය. 
5.19 බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන් හට ඕනෑම වර්ගයක විදේශ මුදල් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සිදු කළහැකිද?
 
 • බලයලත් විදේශ මුදල් මාරුකරන්නන් විසින් ඔවුන් මිලදී ගන්නා විදේශ මුදල් තැනැපත් කරන බලයලත් වාණිජ බැංකුව සමග එකඟ වී ඇති ඕනෑම විදේශ මුදල් වර්ගයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතී. 
5.20 විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විදේශ විනිමය අනුපාතයන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
 
 • බලයලත් විදේශ මුදල් මාරු කරන්නන්ට වාණිජ බැංකු මගින් විදේශ විනිමය අනුපාත ලබා ගත හැකිය. 
5.21 ගනුදෙනුකරුවෙකුට තමාගේ ගනුදෙනුව සඳහා විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගෙන් රිසිට්පතක් ඉල්ලීමට පුළුවන්ද?
 
 • බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නෙකු ඕනෑම විදේශ මුදල් වර්ගයක් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සිදු කරන විටදී රිසිට්පතක් නිකුත් කළ යුතුය. මහජනතාවට මුදල් මාරුකරන්නාගේ නම, ලිපිනය සහ ගනුදෙනුවේ විස්තර ඇතුළත් රිසිට්පතක් ඉල්ලා සිටීමට අයිතියක් ඇත.
5.22 පුද්ගලයෙකුට, බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නෙකුව හඳුනාගත හැක්කේ කෙසේද?
 
 • විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අවසර ඇති සියලුම බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන් ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා දුන් බලපත්‍ර අංකය සහිත නාමපුවරුවක් තම ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු අතර, පහත දැක්වෙන ලාංඡනය ද ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කළයුතු වේ.

click this

 

5.23 බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විසින් සිදුකරනු ලබන ඕනෑම ආකාරයක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට පැමිණිලි කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකියාව තිබේ ද?
 
 • ඔව්. ඕනෑම ආකාරයක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව විනිමය පාලක, විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, කොළඹ 01 යන ලිපිනයට එවීමෙන් පැමිණිලි කළ හැක.
5.24 දැනට සිටින බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් කවුරුන්ද?
 
 • 2016.10.31 දිනට බලයලත් වෙළෙඳුන් හා බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ ලිපිනයන් සහ ඇමතුම් අංක පහත දැක්වේ.  බලයත් වෙළඳුන්ගේ හා සහනදායී කොන්දේසි යටතේ අවසර ලබා ඇති විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි තොරතුරු පමණක් ඇතුළත් වේ. 

2016.10.31 දිනට විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ විකිණීමට අවසර ලබා දී ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ තොරතුරු මෙම ස්ථානයෙන් බලා ගත හැක.

2016.10.31 දිනට විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීමට සහ හුවමාරු කිරීමට පමණක් (විකිණීම සදහා අවසර නොමැති) අවසර ලබා දී ඇති බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ගේ තොරතුරු මෙම ස්ථානයෙන් බලා ගත හැක.

 

පහත සඳහන් පරිදි

 
6. නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RFC), අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (NRFC) වැනි විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයන්:
6.1 සමාගමකට නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් (RFC) ආරම්භ කළහැකිද?
 
 • සමාගමකට නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් (RFC) ආරම්භ කළ නොහැක. නේවාසික විදේශ  ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැක්කේ නේවාසික තනි පුද්ගලයන් සඳහා පමණි.
6.2 නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකින් (RFC) අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකට (NRFC) අරමුදල් මාරු කළ හැකිද?
 
 • එවැනි අරමුදල් මාරුකිරීම් සඳහා අවසර නොමැත.
6.3 අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකින් (NRFC) නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමකට (RFC) අරමුදල් මාරු කළ හැකිද?
 
 • ඔව්.
6.4 මාගේ NRFC ගිණුමින් වෙනත් NRFC ගිණුමකට අරමුදල් මාරු කළ හැකිද?
 
 • ඔව්.
6.5 මාගේ RFC ගිණුමින් වෙනත් RFC ගිණුමකට අරමුදල් මාරු කළ හැකිද?
 
 • ඔව්.
6.6 මාගේ NRFC ගිණුමින් විදේශයක පවත්වාගෙන යන ගිණුමකට අරමුදල් මාරු කළ හැකිද?
 
 • NRFC ගිණුමින් සිදු කරන හර කිරීම් නිදහසේ සිදු කළහැක.
6.7 විදේශ රටක වසන මාගේ සහෝදරියකගෙන් මා ලබා ගත් මුදලකින් මට අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් (NRFC) ආරම්භ කළ හැකිද?
 
 • NRFC ගිණුම් ආරම්භ කළ හැක්කේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් හෝ කවර කලක හෝ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකුව සිටි විජාතිකයින්ට විදේශයක පදිංචිව සිටින අතරතුර හෝ විදේශයක සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ දින 90 ක් ඇතුළත පමණී. එබැවින්, NRFC ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ විසින් අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු වේ.

  එම නිසා, විදේශයක වාසය කරන ඔබේ සහෝදරියගෙන් ලැබෙන මුදලින් ඔබට NRFC ගිණුමක් ආරම්භ කළ නොහැක
6.8 මගේ NRFC ගිණුමෙහි ඇති අරමුදල් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කළහැකිද?
 
 • ඔව්. ඔබේ NRFC ගිණුම්වල ඇති අරමුදල් ඔබ නමින් ඇති සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම්වල කොටස්, භාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම් කර, ඒකක භාරවල ඒකක ණයකර යනාදියේ ආයෝජනය කළහැකිය.
6.9 මට RFC ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන අවම මුදල් ප්‍රේෂණය කොපමණද?
 
 • ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 100 ක් හෝ වෙනත් අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයකින් ඊට සමාන වන ප්‍රමාණයක්.
6.10 කිසිවෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුළදී NRFC ගිණුමකට විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු තැන්පත් කළ හැකිද?
 
 • NRFC ගිණුම් හිමියන්ට සහ ඔවුන්ගේ සමීපතම පවුලේ සාමාජිකයන්ට ඕනෑම වටිනාකමක විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයක් එකී NRFC ගිණුම්වලට තැන්පත් කළ හැක.
6.11 NRFC ගිණුමින් ආපසු ගත් මුදල් අපට එම ගිණුමට නැවත තැන්පත් කළ හැකිද?
 
 • NRFC ගිණුමින් මෙරට වියදම් සඳහා මුදල් ලබා ගත යුත්තේ රුපියල් වලිනි. එබැවින්, ඔබට ඔබ විසින් ගිණුමින් ආපසු ගන්නා ලද මුදල් නැවත තැන්පත් කළ නොහැක.
6.12 අපට NRFC ගිණුමෙහි අරමුදල් අප විදේශ චාරිකා සඳහා යන විටකදී විනිමය දීමනා ලෙස භාවිතා කළ හැකිද?
 
 • ඔව්. විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු වලින් ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 5000/- ක්  හෝ වෙනත් පරිවර්ත්‍ය විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ගයකින් ඊට සමාන වන ප්‍රමාණයකට සීමා විය යුතු සහ ඉතිරිය සංචාරක චෙක්පත්, බැංකු අණකර හෝ සංචාරක කාඩ්පත් ආකාරයෙන් ලබා ගත හැක.
6.13 මා ලොතරැයි දිනුමක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බව විදේශ ආයතනයක් විසින් මා හට දන්වනු ලැබ තිබේ.  ඒ සඳහා මා විසින් ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 10 ක් ප්‍රේෂණය කිරිමට විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත හැකිද?
 
 • ලොතරැයි දිනුමක් ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රේෂණයන් සිදු කිරීමට විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ප්‍රදානය කළ නොහැක. කෙසේ වුවත්, ඔබ ජයග්‍රාහකයා නම්, ඔබගේ නමින් ආරම්භ කරන ලද RFC හෝ රුපියල් ගිණුමකට එවැනි මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපගේ විරුද්ධත්වයක් නොමැත.
6.14 මගේ RFC ගිණුමක් ඇත. මගේ ඥාතියෙකුගෙන් මට ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 100 ක් ලැබුණි. මට එම මුදල මගේ  RFC ගිණුමට තැන්පත් කළ හැකිද?
 
 • ඔව්. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයෙහි හෝ රේගු ප්‍රකාශන කාඩ්පතෙහි රේගු තහවුරුවක් නොමැතිව, අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ගයකින් ඕනෑම ප්‍රමාණයක මුදලක් RFC ගිණුමෙහි බැරට භාරගැනීමට බලයලත් වෙළෙඳුන්ට දැන් අවසර තිබේ.
6.15 මට RFC ගිණුම් එකකට වැඩි ගණනක් පවත්වා ගෙන යා හැකිද?
 
 • සුදුසුකම් ලත් ගිණුම් හිමියන් විසින් RFC ගිණුම් ඕනෑම ගණනක් පවත්වාගෙන යාමට අවහිරයක් නොමැත.
6.16 මට NRFC ගිණුම් එකකට වැඩි ගණනක් පවත්වා ගෙන යා හැකිද?
 
 • සුදුසුකම් ලත් ගිණුම් හිමියන් විසින් NRFC ගිණුම් ඕනෑම ගණනක් පවත්වාගෙන යාමට අවහිරයක් නොමැත.
6.17 මට, බාල වයස්කරුවෙකු වන මගේ දරුවාගේ නමින් NRFC ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිද?
 
 • බාල වයස්කරුවන් සඳහා NRFC ගිණුම් ආරම්භ කළහැක්කේ ඔවුන්ගේ අනේවාසික භාරකරුවන්/දෙමාපියන් විසින් එවනු ලබන ආමුඛ ප්‍රේෂණයන් බැර කිරීමෙන් හෝ එවැනි භාරකරුවන්ගේ/දෙමාපියන්ගේ පවතින NRFC ගිණුම් වලින් අරමුදල් මාරු කිරීමෙන් පමණී
6.18 මට, බාල වයස්කරුවෙකු වන මගේ දරුවාගේ නමින් RFC ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිද?
 
 • බාල වයස්කරුවන් සඳහා RFC ගිණුම් ආරම්භ කළහැක්කේ ඔවුන්ගේ අනේවාසික භාරකරුවන්/ දෙමාපියන් විසින් එවනු ලබන ආමුඛ ප්‍රේෂණයන් බැර කිරීමෙන් හෝ එවැනි භාරකරුවන්ගේ/ දෙමාපියන්ගේ පවතින RFC ගිණුම් වලින් අරමුදල් මාරු කිරීමෙන් පමණී. 
6.19 මගේ NRFC ගිණුමෙහි පවතින අරමුදල් මත මට ණය මුදලක් ලබාගත හැකිද?
 
 • ඔබ NRFC ගිණුමක් හිමි විදේශ රටක සේවා නියුක්තව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නම්, ඔබට පහත පරිදි ණය ලබාගත හැක.

  ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම අරමුණක් සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම පිණිස NRFC ගිණුමෙහි පවතින ශේෂය ඇපයට තබාගෙන එම මුදලින් 90% ක උපරිමයක් දක්වා වන ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

  ඔබට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පදිංචිය සඳහා නිවාස සෑදීමට හෝ මිලදී ගැනීමට, නිශ්චිත කොන්දේසිවලට යටත්ව නිවාස ණය ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම අරමුණක් සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් වලින් ණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.
 
7. ශ්‍රී ලංකාවෙන් (පිටත වාසය කරන්නන්) විසින් කරනු ලබන ආයෝජන
7.1 ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන් (අනේවාසිකයන්) සඳහා ඇති ආයෝජන අවස්ථා කවරේද?
 
7.1.1 ශ්‍රී ලංකාවේ පහත සඳහන් ආයෝජන අවස්ථා සඳහා අනේවාසික ආයෝජකයන් සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.
 • සුරැකුම්පත්
 • ව්‍යාපා ස්ථාන විවෘත කිරීම
 • බැංකු තැන්පතු (විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම්)
 • නිශ්චල දේපල
 • වාසික සමාගම් සඳහා ණය ලබාදීම
7.1.2 අවසරලත් සුරැකුම්පත් පහත පරිදි වේ,
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාගත සමාගම්හි (ලැයිස්තුගත හා ලැයිස්තුගත නොවන) කොටස් (සාමාන්‍ය හා වරණීය)
 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
 • ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර
 • ඒකක භාරයන්ගේ ඒකක
 • සංස්ථාපිත සමාගම්වල ලැයිස්තුගත ණයකර
7.2 අනේවාසිකයෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද?
 
 • බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක ඕනෑම නම් කරන ලබන විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් පවත්වාගෙන යා හැකි සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් විවෘත කළයුතුය
 • ආයෝජනය අරමුණු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් එවීම සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම හරහා සිදු කළයුතුය
 • ඉහත 8.1 හි සඳහන් ආයෝජන අවස්ථාවන් සඳහා අදාළ ආයෝජන වටිනාකම සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමෙන් පැවරීම සිදු කළයුතුය
7.3 අනේවාසිකයෙකු විසින් කරන ලද ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිලාභ නැවත සිය රටට ගෙන යා හැක්කේ කෙසේද?
 
 • ඉහත 8.1 යටතේ දක්වා ඇති ආයෝජනයන් සඳහා ලබා ගන්නා සියළුම ප්‍රතිලාභ ආයෝජන අරමුදල් යෙදවූ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමට තැන්පත් කර නැවත ඒ හරහාම ප්‍රේෂණය කළහැකිය
7.4 ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම්හි කොටස්වල ආයෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලත් අනේවාසික ආයෝජකයින් කවුරුන්ද?
 
 • දේශීය අරමුදල්, ප්‍රාදේශීය අරමුදල් හෝ අන්නොන්‍ය අරමුදල් වැනි විදේශීය ආයතනික ආයෝජකයින්
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කරන ලද ඒකාබද්ධ සංවිධාන
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරනු ලබන රාජ්‍යයන්හි පුරවැසියන්
 • අනේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයින්
7.5 ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ ආයෝජන සඳහා සීමා කිරීම් පවතීද?
 
7.5.1 පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට යෝජනා කරන හෝ කරගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක විදේශීය ආයෝජන සිදු කිරීමට අවසර නොමැත.
 • මුදල් ණයට දීම
 • උකසට බඩු ගැනීම
 • ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයකට අඩු ප්‍රාග්ධනයක් ඇතිව සිල්ලර වෙළඳාම
 • වෙරළබඳ ධීවර කටයුතු
 • ආරක්ෂක කළමනාකරණය, තක්සේරුකරණය සහ පුද්ගලයන්ට හෝ පෞද්ගලික සංවිධාන වලට උපදේශකත්වය සැපයීම ඇතුළු ආරක්ෂක සේවා.
7.5.2 පහත දැක්වෙන ව්‍යාපාර කරගෙන යන හෝ කරගෙන යාමට යෝජනා කරන සමාගමක කොටස් සම්බන්ධයෙන් එම සමාගමේ නිකුත් කළ ප්‍රාග්ධනයෙන් 40% දක්වා හෝ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් විදේශ ආයෝජන කිරීමට අවසර දී ඇති යම් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් දක්වා ආයෝජන සිදු කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තීරණය කරනු ලැබූ සලාක සීමාවන්ට යටත් වන අවස්ථාවක බඩු නිපදවීම
 • තේ, රබර්, පොල්, කොකෝ, වී, සීනි සහ කුළුබඩු වගා කිරීම සහ මූලික වශයෙන් සකස් කිරීම
 • පතල් කැනීම සහ නැවත අළුත් කළ නොහැකි ජාතික සම්පත් මූලික වශයෙන් සකස් කිරීම
 • දේශීය දැව භාවිතා කරන දැව පදනම් කර ගත් කර්මාන්ත
 • ධීවර කටයුතු (ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් මැරීම)
 • ජන සන්නිවේදනය
 • අධ්‍යාපනය
 • බඩු ප්‍රවාහනය
 • සංචාරක අනුයෝජිත ආයතන
 • නැව් අනුයෝජිත ආයතන
7.5.3 පහත දක්වා ඇති ව්යාකපාරවලින් කිසිවක් කරගෙන යන හෝ කරගෙන යාමට යෝජනා කරන සමාගමක කොටස් සම්බන්ධයෙන් ඒ සමාගමේ නිකුත් කළ ප්‍රාග්ධනයෙන් ප්‍රතිශතයක් දක්වා පමණක් මෙයින් ප්‍රදානය කරනු ලබන අවසරය අදාල විය යුතු අතර එකී ප්‍රතිශතය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් හෝ එවැනි ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව විදේශ ආයෝජන අනුමත කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද යම් නෛතික හෝ පරිපාලන අධිකාරයක් විසින් හෝ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ අනුමැතිය ප්‍රදානය කොට තිබිය යුතුය.
 • ගුවන් ප්‍රවාහන කටයුතු
 • වෙරළබඩ නැව් කටයුතු
 • 1990 අංක 46 දරණ කාර්මික ප්‍රවර්ධන පනතේ දෙවන උපලේඛනයෙහි සඳහන් කාර්මික ව්‍යාපාර,
  • යුද්ධායුධ, වෙඩි ද්‍රව්‍ය, වෙඩි බෙහෙත්, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, හමුදා වාහන සහ උපකරණ, අහස්යාත්‍රා සහ වෙනත් හමුදාමය ලෝහභාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන යම් කාර්මාන්තයන්.
  • වස, නිද්‍රාජනක ද්‍රව්‍ය, මධ්‍යසාර, අන්තරාදායක ඖෂධ සහ විෂ අවදානම් සහ කාසිනෝජෙනික් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන යම් කර්මානතායතනයක්.
 • ව්‍යවහාර මුදල්, කාසි හෝ ආරක්ෂිත ලේඛන නිපදවන යම් කාර්මාන්තයක්
 • මහා පරිමාණ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කරනු ලබන මැණික් පතල් කැණීම
 • ලොතරැයි
7.6 රාජ්‍ය සුරැකුම් පත්වල (උදා: භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වැනි ආයෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලත් අනේවාසික ආයෝජකයන්වන්නේ කවරහුද?
 
 • විදේශ රටක අරමුදල්, ප්‍රාදේශීය අරමුදල් හෝ සහයෝගීතා අරමුදල් අයත් වන විදේශීය ආයතනික ආයෝජකයන්
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සංස්ථාවලට
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ ඉන් පිටත ජීවත් වන විදේශ රටවල පුරවැසියන්ට
 • අනේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට
7.7 විදේශීය සමාගමක්/අනේවාසික පුද්ගලයකු ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද?
  මේ සඳහා ආකාර 2 ක් පවතී
 • ඉහත 8.5 අඩංගු කොන්දේසිවලට යටත්ව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පරිපාලිත සමාගමක් ස්ථාපනය කිරීමෙන්
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමෙන්.

  - ප්‍රථමයෙන් ඔවුන්  2007, අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කළයුතුය. 

  - විදේශීය සමාගම වෙළඳ, වාණිජ හෝ කාර්මික කටයුතුවල නිරතවීමට භාරගන්නේ නම්, මව් සමාගමේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200,000 ක මුදල විදේශීය සමාගමේ රුපියල් ගිණුමට බැර කළයුතු වේ.
 
8. විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම (SFIDA)
8.1 SFIDA ගිණුම් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලත් ආයෝජකයින් කවරහුද?
 
 • විදේශීය පුරවැසියන්, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සංස්ථාවලට විදේශ රටක අරමුදල්, ප්‍රාදේශීය අරමුදල් හෝ සහයෝගීතා අරමුදල් වැනි විදේශීය ආයතනික ආයෝජකයින්ට.
8.2 SFIDA ගිණුමක් හවුල් ගිණුමක් ලෙස ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යා හැකිද?
 
 • ඔව්. සුදුසුකම්ලත් ආයෝජකයින් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ප්‍රමාණයකට, නම් කරන ලද විදේශ ව්‍යවහාර හෝ ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින්, කාල තැන්පතු හෝ ඉතුරුම් තැන්පතු ලෙස SFIDA ගිණුම් පවත්වා ගත හැක.
8.3 SFIDA ගිණුම්වලට අනුමත බැර කිරීම් මොනවාද?
 
i) ඉහත කී තැන්පතුවල ආයෝජනය කිරීම සඳහා විදේශීය බැංකු පද්ධතිය හරහා ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ.
ii) සංචාරක චෙක්පත්, බැංකු අණකරය හෝ මුදල් නෝට්ටු ලෙස ගිණුම් හිමියා විසින් තම තාවකාලික සංචාරය තුළදී මෙරටට රැගෙන ආ විදේශීය මුදල් ශ්‍රී ලංකා රේගුවට ප්‍රකාශ කර තිබිය යුතු අතර, එම ගිණුම් හිමියා විසින්ම තම නම් පිටසන් කළ බැංකු අණකරය හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී නිකුත් කළ සංචාරක චෙක්පත, බලය ලත් වෙළඳුන් හට ඉදිරිපත් කළයුතුය.
iii) ගිණුමේ පවතින අරමුදල් සඳහා ලැබෙන පොළිය
තවදුරටත් අවධානය යොමු කළයුතු කරුණක් වනුයේ එකම ගිණුම් හිමියාගේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමේ පවතින අරමුදල් SFIDA. ගිණුමකට මාරු කළ හැකි අතර එම SFIDA ගිණුමට පොළි සහ කල් පිරුණු උත්පාදන, ආයෝජන අරමුණ ඇතිව සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමට බැර කළහැකිය.
8.4 SFIDA ගිණුම සඳහා අනුමත හර කිරීම් මොනවාද?
 
 • බාහිර ප්‍රේෂණ, අනෙකුත් SFIDA ගිණුම් සඳහා සිදු කරන මාරු කිරීම්, ශ්‍රී ලංකාව තුළදී ගිණුම් හිමියාට අදාළ වන්නා වූ වියදම් හා අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ගෙවීම්.
8.5 අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම, නේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම, RNNFC වැනි දැනට පවත්නා විදේශ මුදල් ගිණුම්වල පවතින අරමුදල්, SFIDA ගිණුමට මාරු කිරීමේ හැකියාවක් පවතීද? 
 
 • එකම ගිණුම් හිමියකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක අක්වෙරළ ගිණුම් හා බැංකු කටයුතු ඒකකයේ පවත්වාගෙන යන NRFC’ RFC හා RNNFC ගිණුම්වල පවතින මුදල් මගින් සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා SFIDA ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැක. කෙසේවුවද, අක්වෙරළ බැංකු ඒකකයේ පවත්වාගෙන යන ගිණුම් හා NRFC, RFC හා NRNNFC ගිණුම්වල පවතින මුදල් මගින් සෘජුවම SFIDA ගිණුම මූල්‍යනය කළහැකි නොවේ.
 
9. නේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදු කරනු ලබන ආයෝජන
9.1 නේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශ ආයෝජන සිදු කිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියා පිළිවෙත කුමක්ද?
 
 • ගරු මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නියෝග ප්‍රකාරව නිකුත් කරන ලද 2011.01.01 දිනැති, අංක 1686/50 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින්, සමාගම්, හවුල් ව්‍යාපාර සහ තනි පුද්ගලයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගම් වල කොටස් සඳහා ආයෝජනය කිරීම් සම්බන්ධව හා විදේශ රාජ්‍යයන් හා විදේශ රාජ්‍ය ආයතන මගින් නිකුත් කරනු ලබන ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම් උදෙසා පහත සීමාකිරීම්වලට යටත්ව, පොදු අනුමැතියක් ලබා දී ඇත.
  • ලැයිස්තුගත සමාගම් - වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක් දක්වා
  • ලැයිස්තුගත නොවන සමාගම් - වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 ක් දක්වා
  • තනි පුද්ගලයෙක්/හවුල් ව්‍යාපාර - ජීවිතාන්තය දක්වාම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 දක්වා
 • ආයෝජකයාගේ නමින් විවෘත කරන ලද “ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම” නම් වූ විශේෂිත ගිණුමක් හරහා මෙම සියළුම ආයෝජන සිදු කළ යුතුය.
 • ඉහතින් සඳහන් කරන ලද සීමාවන් ඉක්මවා යන අවස්ථා වලදී, ඕනෑම එතෙර ආයෝජනයන් සිදු කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
9.1.1 ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම - අනුමත බැර කිරීම්
 • ඉහත ගැසට් නිවේදනයේ සහ මෙම විධිවිධානවල සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව ආයෝජන අවශ්‍යතාවය සඳහා විදේශ මුදලට පරිවර්තනය කරන ලද වාසික ආයෝජකයාගේ රුපියල් ඉපයීම්.
 • වාසික ආයෝජකයාගේ විදේශ මුදල් ගිණුම් වලින් කරන ලද පැවරීම්. (විනිමය පාලකවරයා විසින් විශේෂයෙන් අවසර දෙන ලද විදේශ මුදල් ගිණුම් හැර)
 • එතෙර ආයෝජනයක් මූල්‍යනය කිරීම සඳහා විනිමය පාලකවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය යටතේ විදේශීය ප්‍රභවයකින් ලබා ගත් ණය මුදල්
 • එතෙර ආයෝජන සඳහා ලාභාංශ ගෙවීම් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ
 • ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර විකිණීමෙන් හෝ කල් පිරීමෙන් ලද ඉපයීම්
 • එතෙර කාර්යාලයකින් ලද ලාභ, ආන්තික සහ අතිරික්ත අරමුදල්
 • මෙම ගිණුම හරහා සිදු කරන ලද ආයෝජන වලට අදාළව කළමනාකරණ ගාස්තු, උපදේශන ගාස්තු සහ කොමිස් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ.
 • කොටස් විකිණීමෙන් ලද ප්‍රාග්ධනලාභ, එතෙර කාර්යාලයක් ඈවර කිරීමේදී ලද මුදල් සහ එතෙර කාර්යාලයක් වැසීමේදී ලද මුදල් ලෙස ලද ආමුඛ ප්‍රේෂණ.
9.1.2 ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම අනුමත හර කිරීම්:>
 • එතෙර සමාගමවල කොටස් සහ ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කරන ගෙවීම්.
 • එතෙර කාර්යාල පිහිටුවීමේ හා පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැයෙන්
 • ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණ ගිණුම හරහා සිදු කරන ලද ආයෝජනයන්ට අදාළ බැංකු ගාස්තු, තැරැව් ගාස්තු සහ කොමිස් මුදල්
 • ජංගම ගණුදෙනු සඳහා ලංකාවෙන් පිටතට කරනු ලබන විදේශ මුදල් ගෙවීම්
 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් කරන ලද ආපසු ගැනීම්
9.2 මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් යොමු කරන්නේ කෙසේද?
  එතෙර ආයෝජන සඳහා වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය” යන පොත් පිංචේ සඳහන් කරුණුවලට අනුකූලව ඉල්ලීම යොමු කළයුතුය.
9.3 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සළකා බලන මිණුම් දඞු මොනවාද?
  ආයෝජනය කරන සමාගමේ මූල්‍ය පථය සහ විදේශ ඉපයීම්, යෝජිත ව්‍යාපාර කාර්යයන් සඳහා එහි ප්‍රවීනත්වය, යෝජිත ආයෝජනයේ ශාක්‍යතාවය, ආයෝජනය සිදු කරන රටෙහි රෙගුලාසි, මෙරටට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ, ආයෝජනයේ ප්‍රතිසාධක කාලසීමාව/ආපසු ගෙවීම් කාලසීමාව වැනි දේ.

9.4 එතෙර ආයෝජනයන් සිදු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයෝජකයින් කවුද?
  ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම්, තනි පුද්ගලයින් සහ හවුල් ව්‍යාපාර එතෙර ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවසර ලබයි.

9.5 සේවා නියුක්තයින්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයන්ට එතෙර ආයෝජන සිදු කිරීම සඳහා අවරස ඇත්ද?
 

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කළ සමාගමක, ශ්‍රී ලංකාවේ ශාඛාවක හෝ පාලිත සමාගමක වාසික සේවා නියුක්තයකුට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 ක උපරිමයට යටත්ව සේවා නියුක්තයන්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රමය (ESOS) යටතේ ඉහතින් සඳහන් කරන ලද පොදු අවසරය අනුව ආයෝජනය කළහැක

මෙම සීමාවන් ඉක්මවා යන පරිදි සේවා නියුක්තයින් ESOS යටතේ ආයෝජනයක් සිදු කරන්නේ නම් සේවා දායකයා විසින් සේවා නියුක්තයා වෙනුවෙන් අදාල ආයෝජනය සිදු කිරීම සඳහා මූල්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතු වේ.

9.6 අවසර ලබාදීමේදී සළකා බලනු ලබන එතෙර ව්‍යාපාර ආයතන වර්ග මොනවාද?
  සම්පූර්ණ අයිතිය සහිත පරිපාලිත සමාගම්, බද්ධ ව්‍යාපාර, සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල, නියෝජිත කාර්යාල, අලෙවිකරණ කාර්යාල, ව්‍යාපෘති කාර්යාල සහ ශාඛා කාර්යාල.
 
10. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසිකයන් විසින් නිශ්චල දේපළ අත් කර ගැනීම
10.1 විදේශිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිශ්චල දේපළ අත් කර ගත හැකිද?
 
 • ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කලින් කලට පනවන ලද විධිවිධානයන්ට යටත්ව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසිකයන් හට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිශ්චල දේපළ අත් කර ගැනීමට හැකිය. එසේ අත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ මුදල් ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් තුළින් ආමුඛ ප්‍රේෂණ ලෙස මෙරටට රැගෙන ආ යුතුය.
10.2 ඔවුන්ට එම දේපළ විකිණීමෙන් ලත් මුදල් දේශප්‍රත්‍යාවර්ථනය කළහැකිද?
 
 • එම දේපළෙහි මූලික අත් කර ගැනීම සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම තුළින් මුදල් ප්‍රේෂණය කර සිදු කර ඇත්නම්, එම දේපළ විකුණන අවස්ථාවේදී දේපළ විකිණීමෙන් ලබන සියළුම මුදල් එකී සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම තුළින් දේශප්‍රත්‍යාවර්ථනය කළහැක. දේපළ අත් කර ගැනීම සෘජුවම ආමුඛ ප්‍රේෂණ මගින් සිදු කර ඇත්නම්, වාණිජ බැංකු විසින් එකී ආමුඛ ප්‍රේෂණ සනාථ කිරීමෙන් පසුව එම මුදල් ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණයට අවසර දිය හැකිය.
 
11. ඇපකර
11.1 ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයෙකුගේ නමට විදේශ මුදලින් වූ බැංකු ඇපකර නිකුත් කළ හැකිද?
  ඔව්. පහත සඳහන් කොන්දේසි හා නියමයන්ට යටත්ව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයෙකුගේ නමට විදේශ මුදලින් වූ බැංකු ඇපකර නිකුත් කළහැකිය.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ නේවාසික පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයෙකු හට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන එකක් දක්වා ඇපකර නිකුත් කළහැකිය.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ නේවාසික පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ යම් ව්‍යාපෘතියක් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසිකයෙකු හට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 500,000 දක්වා ඇපකර නිකුත් කළහැකිය.
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසිකයෙකු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නේවාසිකයෙකු ලබාගත් කොන්ත්‍රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් විසින් එකී විදේශීය පුරවැසියාගෙන් පිළිගතහැකි ශ්‍රේණියක් සහිත විදේශීය කීර්තිමත් ජාත්‍යන්තර බැංකුවකින් නිශ්චිත කොන්දේසි මත නිකුත් කරන ලද ප්‍රති ඇපකරයක් ලබා ගත් පසු ඇපකර නිකුත් කළහැකිය.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින සමාගම් විසින් විදේශයන්හි ඔවුන් පවත්වාගෙන යනු ලබන උප සමාගම් හා ශාඛා වෙනුවෙන්, එම උප සමාගම් හා ශාඛා ස්ථාපිත වී ඇති රටෙහි මූල්‍ය ආයතනවලින් මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම පිණිස පහත කොන්දේසීන්ට යටත්ව ඇප කර නිකුත් කළහැක.
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සමාගමක් සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 250,000 දක්වා.
  • ශාඛා කාර්යාලයක් සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 100,000 දක්වා.
11.2 මේ සඳහා අවශ්‍ය විනිමය පාලන සීමාවන් මොනවාද?
 
 • ලංසු, කාර්ය සාධන සහ අත්තිකාරම් ගෙවීම් සඳහා වන බැඳුම්කර සහ ඉහත සීමාවන්ට යටත්ව නිකුත් කරන ලද ඇප කර සඳහා විනිමය පාලක වරයාගේ පූර්ව අවසරය අවශ්යර නොවන්නේය. කෙසේ නමුත්, ඉහත දක්වන ලද සීමාවන් ඉක්මවා යන්නේ නම් විනිමය පාලක වරයාගේ පූර්ව අවසරය අවශ්‍ය වන්නේය.
 
12. විදේශ මුදල් ණය ලබා ගැනීම
12.1 විදේශීය මූලාශ්‍රයන්ගෙන් විදේශීය මුදලින් ණය ලබා ගැනීම සඳහා විනිමය පාලන අනුමැතිය අවශ්‍යද?
 
 • ඔව්. විදේශීය වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය මගින් ණය ලබා ගන්නේ නම් විනිමය පාලක වරයාගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවන්නේය.
12.2 විදේශීය වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය යනු කුමක්ද?
 
 • විනිමය පාලක වරයා විසින් 2007 වර්ෂයේ අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති සමාගම් සඳහා විදේශීය වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ 2013.01.01 දිනෙන් ආරම්භ වී 2015.12.31 දිනෙන් අවස්න වන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයෙකුගෙන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දුන් පොදු අවසරයකි.

  කෙසේ නමුත්, ඇපයෙන් සීමිත හා අක්වෙරළ සමාගම් සඳහා මෙම අනුමැතිය අදාළ නොවේ.
12.3 විදේශීය වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සමාගමකට ලබාගත හැකි උපරිම ණය සීමාව කුමක්ද?
 
 • මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සමාගමකට ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 30 ක් හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඊට සමාන වටිනාකමකින් විය යුතුය. තවද, එක් ලිත් වර්ෂයකට ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල ඇ.එ.ජ. ඩෙලාර් මිලියන 10 ක් හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඊට සමාන වටිනාකමක් විය යුතුය.

  කිසියම් සමාගමකට මෙම සීමාවන් ඉක්මවා ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා විනිමය පාලක වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්යණ වේ.
12.4 විශේෂ අවසරයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන්නේ කෙසේද?
 
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම් විදේශීය මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා විනිමය පාලක තුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා පවත්නා මාර්ගෝපදේශකයන්ට අනුකූලව හා පහත දක්වා ඇති ලියවිලි හා තොරතුරු සමග ඉල්ලීමක් කළයුතුය.
  • විනිමය පාලකවරයා විසින් දක්වා ඇති පරිදි වූ ඉල්ලුම්පත්‍රය
  • නවතම විගණනය කරන ලද මූල්‍ය වාර්තා
  • අයදුම්කරුගේ විදේශ විනිමය ඇදායම් සම්බන්ධයෙන් බලය බලපත්රවලාභී වාණිජ බැංකුවක් විසින් කළ සහතිකයක්
  • සංස්ථාපන සහතිකයේ පිටපතක් හා සාංඝමික ව්‍යවස්ථාවලියේ පිටපතක්
  • ණය දෙන පාර්ශවය සම්බන්ධයෙන් සාධක
  • ණය ගිවිසුම්පතෙහි සහතික කළ පිටපතක්
  • ව්‍යාපාරයේ කාර්යසාධනය පිළිබඳව කෙරුණු විශ්ලේෂණ වාර්තාවක්
12.5 විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බලන කරුණු
 
 • විනිමය පාලක වරයා, නියෝජ්‍ය විනිමය පාලක වරයා සහ ජ්‍යේෂ්ඨ මාණ්ඩලික සහකාරවුන් දෙදෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් ණය අනුමත කරන කාරක සභාවක් මගින් ණයෙහි ඉතා වැදගත් අංග සැළකිල්ලට ගනිමින් එය අනුමත කරයි.
12.6 අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
 
 • සම්පූර්ණ අයදුම්පත ලැබුණු දිනයේ සිට සති දෙකක් ඇතුළත විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තීරණය දැනුම් දෙනු ලැබේ.
12.7 දේශීය බැංකුවකින් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් ණයක් ලබා ගැනීමට විනිමය පාලන අවසරය අවශ්‍යද?
 
 • පහත සඳහන් කොට්ඨාශවලට විනිමය පාලක වරයාගේ අවසරයෙන් තොරව දේශීය බැංකුවකින් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් ණයක් ලබා ගතහැක.
  • විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ (FEEA) ගිණුමක් ඇති පුද්ගලයන්
  • විදේශ රටවල රැකියාවේ නිරතව සිටින NRFC  ගිණුම් ඇති පුද්ලයන්
 • බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවේ තෘප්තිය සඳහා FEEA දරන්නා විසින් මුළු ණය ප්‍රමාණය පියවීමට සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී ඒකාකාරී වූ විදේශ විනිමය මුදල් ප්‍රවාහයන් සිදු වන බව පෙන් විය යුතුය.
 • තවද, ගිණුම්වලට ඇති මුදලට එදිරිව විදේශයන්හි රැකියාවේ නිරත වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ කුමන කාර්යයක් සඳහා හෝ විදේශ මුදල් හෝ රුපියල් ණය ලබා ගැනීමට අවසරය ඇත.මෙම ණය රුපියල් වලින් මුදා හරින අතර,නැවත ගෙවිය යුත්තේ ඔවුන්ගේ විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ආදායම් වලිනි.
 
13. බැර කාඩ්පත් හිමිකරුවන් සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය
13.1 බැර කාඩ්පත් හිමියා විදේශයක සිටිනා අතරතුරේදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් ගෙවීමට ඉල්ලා සිටින විටකදී එකී වියදම් සිදු කිරීම් සඳහා සීමාවන් පවතීද?
 
 • 2012.12.20 දිනැති අංක. 1789/34 දරන ගැසට් පත්‍රයට අනුව විදේශයකදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වියදම් ගෙවීම් සඳහා බැර කාඩ්පත් සඳහා සීමාවන් නොමැත. කෙසේ නමුත්, බැර කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා විසින් බැර කාඩ්පත මත වටිනාකම් ආරූඨ කිරීමේ සීමාවන් පවතී.
13.2 රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වන පුද්ගලයෙකුට එහිදී සිදු කරන වියදම් සඳහා බැර කාඩ්පත මගින් ගෙවීම් කළ හැකිද?
 
 • නොහැක. ඔහුට තම බැර කාඩ්පත විදේශයකදී භාවිත කළ නොහැක. රටින් පිටව යාමට පෙර එය අදාල බැංකුව වෙත භාරදිය යුතුය.
13.3 ව්‍යාපාරයක සේවකයෙකුට ඔහුගේ ව්‍යාපාරයේ බිල්පත් පියවීම සඳහා ඔහුගේ බැර කාඩ්පත භාවිත කළ හැකිද?
 
 • නොහැක. වාණිජමය අරමුණු වෙනුවෙන් ගෙවීම් සිදු කිරීම පිණිස ඔහුට තම බැර කාඩ්පත යොදා ගත නොහැක.
13.4 මාගේ ණයපත හෝ බැරපත භාවිතා කර, CIMA වැනි විදේශ අධ්‍යාපනික හෝ වෘත්තීය ආයතනයකට මාගේ ලියාපදිංචි ගාස්තු හෝ විභාග ගාස්තු ගෙවිය හැකිද?
 
 • ඔව්. ඔබගේ ලියාපදිංචි ගාස්තු හෝ විභාග ගාස්තු ඔබගේ ණයපත හෝ හර පත භාවිතා කර ගෙවීම් කර හැක.

  එසේම විදේශීය අධ්‍යාපනික/වාත්තීය ආයතනයකට කෙරෙන, ඔබගේ ලියාපදිංචි ගාස්තු, විභාග ගාස්තු හෝ වාර්ෂික දායක (සාමාජික) මුදල් ඔබගේ ණය පත හෝ හර පත භාවිතා කිරීමෙන් සිදු කළහැක.
 
14. භාණ්ඩ ආනයනයන් සඳහා ගෙවීම් කිරීම
14.1 භාණ්ඩ ආනයනයේදී අවසරලත් ගෙවීම් ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් නියෝග සහ කොන්දේසි ඇතුලත් ගැසට් පත්‍රය කුමක්ද?
 
 • 1969 අංක 01 දරන ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද “2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර සහ ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග” 2012 ජනවාරි මස 02 දින අංක 1739/6 දරන ගැසට් පත්‍රයේ පල කර ඇත.
14.2 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉහත ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝග පිළිබඳ වගකීම් දරන්නේද?
 
 • නැත. ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද “2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර සහ ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග” පිළිබඳ සෘජු වගකීම් දරනුයේ ආනයන/අපනයන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආනයන/අපනයන පාලකවරයාය.
14.3 ආනයන අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හෝ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුල පිහිටි ආයතනයක්ද?
 
 • නැත. ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හෝ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොටසක් නොවේ. එහි ලිපිනය හා දුරකථන අංකය පහත පරිදි වේ.

  ආනයන අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව,
  අංක. 75, 1/3, පළමු මහල,
  හේමාස් ගොඩනැගිල්ල,
  යෝර්ක් වීදිය  ,
  කොළඹ 01.
  දුරකථනය: +94 11 2326774
  ෆැක්ස්: +94 11 2328486
  වෙබ් අඩවිය: http://www.imexport.gov.lk
14.4 ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින්/ පුද්ගල පන්ති කවරේද?
 
 • 2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර හා ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග II වන උපලේඛනය අනුව,
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතු තනි පුද්ගලයෙකු, සිය නමින්ම හෝ ව්‍යාපාර නාමයක් යටතේ ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන  යනු ලබන තනි පුද්ගලයෙකු;
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇති ආයතනයක්, හවුල් ව්‍යාපාරයක් හෝ වෙනත් යම් ආයතනයක්;
  • 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාගත කර ඇති පොදු සමාගම් සහ පෞද්ගලික සමාගම්;
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි වීම සඳහා වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් දරනු ලබන විජාතිකයින් යන පුද්ගලයින්/පුද්ගල පන්ති භාණ්ඩ ආනයන කිරීම සඳහා හිමිකම් ඇත.
14.5 ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද “2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර සහ ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග” යටතේ වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් කෙරෙන්නා වූ භාණ්ඩ ආනයනයන් සඳහා අවසරලත් ගෙවීම් ක්‍රම මොනවාද?
 
 • වාණිජ භාණ්ඩ ආනයනයන් සඳහා අවසරලත් ගෙවීම් ක්‍රම
  • ගෙවිම් මත ලේඛන (D/P),
  • පිළිගැනීම් මත ලේඛන (D/A),
  • ණයවර ලිපි (Letter of Credit),
  • පූර්ව ගෙවීම් (Advanced Payment)
  • ප්‍රහිත ගිණුම් පදනම මත (Consignment Account Basis),
  • විවෘත ගිණුම් (Open Account Basis)
   (ඉහත සඳහන් කළ ගෙවීම්වල එකතුව )
14.6 වාහන ආනයනයට ඉහත සඳහන් ඕනෑම ගෙවීම් ක්‍රමයක් භාවිතා කළ හැකිද?
 
 • නොහැකිය. “2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍රයට සහ ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග” හි 16 නියෝගයට අනුව HS අංක 87.2, 87.03, 87.04 සහ 87.05 යටතට අයත් වාහන ණයවර ලිපි යටතේ පමණක් ආනයන කළ හැක.
14.7 පූර්ව ගෙවීමේ පදනම මත ආනයන් සඳහා ගෙවීම් කළ හැකි උපරිම මුදල කුමක්ද?
 
 • ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවක පවත්වාගෙන යනු ලබන විදේශ මුදල් ගිණුමකින්, ආනයනයන් සඳහා පූර්ව ගෙවීම් කළහැකි උපරිමය සීමා කර නැත.


  එසේ වුවත්, ඔබට පිළිගත් විදේශ බැංකුවකින් නිකුත් කරන ලද බැංකු ඇපකරයක් / සමීපස්ථ ණයවර ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තොරව, ආනයනයන් සඳහා පූර්ව ගෙවීම් ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 50,000/- (CIF) හෝ ඊට සමාන වෙනත් විදේශ මුදලකට සීමා කර ඇත.
14.8 ඉහත සීමාවන් ඉක්මවා භාණ්ඩ ආනයනයන් සඳහා පූර්ව ගෙවීමේ පදනම යටතේ ගෙවීම් අනුමැතියක් ඉල්ලා සිටිය හැකිද?
 
 • යම් ආනයන කරුවෙකුට ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා සීමාවන් ඉක්මවා ගෙවීම් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා ආනයන හා අපනයන පාලකවරයාගෙන් විශේෂ අවසරයක් ලබාගත යුතුය. (ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකථන අංකය වන්නේ 2326774/2327113)
14.9 පූර්ව ගෙවීමේ පදනම යටතේ ගෙවීම් කර ඇති විටෙක, අදාල භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම කළ යුත්තේ කුමන කාලසීමාවක් තුළද?
 
 • මුදල් යැවීම සිදු කළ දින සිට දින 180 ක් ඇතුලත ආනයනකරු විසින් භාණ්ඩ ආනයන කළ යුතුය

  එසේ වුවත්, ආනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අධිබල උපකරණ වනවිටදී හා පූර්ව ගෙවීම, ණය වර ලිපිය සමග වන විටදී, මුදල් යැවූ දින සිට දින 365 ක් තුළ ආනයනය කළ හැක.
14.10 පෙර ගෙවීම් ක්‍රමය යටතේ මුදල් යැවූ දින සිට නියමිත කාලය (දින 180/365) තුළ භාණ්ඩ සැපයීමට සැපයුම්කරු අපොහොසත් වන්නේ නම් එම කාලසීමාව දීර්ඝ කර ගත හැකිද?
 
 • පුළුවන. ඒ සඳහා උප නියෝග 8 (3) යටතේ දින 730 ක් නොඉක්මවන කාලයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකිය. ඒ සඳහා සැපයුම්කරු විසින් බැංකු ඇපකරයක්/සමීපස්ථ ණයවර ලිපිය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
14.11 පිළිගැනීම මත ලේඛන (D/A) ක්‍රමය යටතේ භාණ්ඩ ආනයනය කළ විට එම බිල්පත් ගෙවීමට නියමිත කාලසීමාවක් තිබේද?
 
 • නැත. එසේ නමුත්  “2011 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර සහ ගෙවීම් ක්‍රම” නියෝග 9(1) යටතේ, ආනයන අපනයන පාලකවරයාගෙන් ලබාගත් පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව කල්පිරීමේ දිනයේ සිට දින 180 ඉක්මවූ නොගෙවා ඇති බිල්පත් සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් කළ නොහැක.
14.12 පුද්ගලික භාවිතය සඳහා (වාණිජමය නොවන) භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා අවසරලත් උපරිම සීමාව කුමක්ද?
 
 • වර්තමානයේ, පුද්ගලික භාවිතය සඳහා (වාණිජමය නොවන) භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 5,000/- (හෝ ඊට සමාන වෙනත් විදේශ මුදලක්) උපරිමයට යටත්ව අවසර ලබා දි ඇත. (මීට අදාල රෙගුලාසි ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත යටතේ පල කරන ලද 2012.01.02 දින අංක 1739/3 දරන ගැසට් නිවේදනය පරිදි වේ.)
14.13 ලංකාවෙන් පිටතට විදේශ විනිමය ගෙවීමකින් තොරව කෙරෙන භාණ්ඩ ආනයනයන් සඳහා අවසරලත් උපරිම සීමාව කුමක්ද?
 
 • ලංකාවෙන් පිටතට විදේශ විනිමය ගෙවීමකින් තොරව භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා අදාල භාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 5,000/- ක්  (හෝ ඊට සමාන වෙනත් විදේශ මුදලක්) අවසර ලබා දී ඇත.

  එසේ වුවත් අදාල භාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 5,000/- ඉක්මවන්නේ නම් ඒ සඳහා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා එම ආනයනයන්ගේ අරමුණ පිළිබඳව සෑහීමකට පත් විය යුතුය. (මීට අදාල රෙගුලාසි ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත යටතේ පල කරන ලද 2012.01.02 දින අංක 1739/3 දරන ගැසට් නිවේදනය පරිදි වේ.)
14.14 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර සහ ගෙවීම් ක්‍රම නියෝග - 2011 ට අනුකුලව සහ යටත්ව භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට කරුණු සම්පූර්ණ කර ඇති විටෙක නැවත විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවසර ලබාගත යුතුද?
 
 • නැත
 
15. භාණ්ඩ අපනයන හා අපනයන ආදායම්
15.1 අපනයනකරුවන් විසින් තම අපනයනයන් වෙනුවෙන් වූ විදේශ මුදල් මාස 6 ක් තුළ රට තුලට රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වේද?
 
 • 1994 වසරේ සිට, අපනයන් වෙනුවෙන් වූ විදේශ මුදල් මාස 6 ක් තුළ රට තුළට රැගෙන ඒමට වූ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයෙන් අපනයනකරුවන් නිදහස් කර ඇත. මේ අනුව අපනයනකරුවන්ට අදාල මුදල් ලංකාවට රැගෙනවිත් ඕනෑම් රුපියල් ගිණුමකට හෝ අපනයනකරුවන් සඳහා වූ විදේශ මුදල් ගිණුමකට (EFCA) බැර කිරීමට හෝ අදාල අරමුදල් ප්‍රාග්ධන වත්කම් අත්කර ගැනීම සඳහා භාවිතා නොකිරීමට යටත්ව විදේශයන්ගේ වාණිජ බැංකුවක රඳවා තැබීම සඳහා නිදහස ඇත.
15.2 අපනයනයන් වෙනුවෙන් ලැබෙන්නා වූ විදේශ මුදල් නේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමකට (RFC) හෝ අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමකට (NRFC) බැර කළ හැකිද?
 
 • නැහැ, අපනයන් වෙනුවෙන් ලැබෙන්නා වූ විදේශ මුදල් RFC හෝ NRFC ගිණුම්වලට බැර කිරීමට අවසර දී නැත.
15.3 අදාල අපනයන වෙනුවෙන් දැනටමත් බැංකු පහසුකමක්/ණය මුදලක් ලබාගෙන තිබේනම්, ඊට අදාල අපනයන ආදායම් රටින් බැහැර රඳවා ගත හැකිද?
 
 • නොහැකිය. අපනයන ආදායම් රට තුලට ගෙන්වා අදාල බැංකු ණය මුදල් පියවීම අනිවාර්ය වේ.
15.4 මා දැනටමත් අපනයන ආදායම් මෙරටට ගෙනවිත් මාගේ FEEA A/C (විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ ගිණුම) ට බැරකර ඇත්නම්, එම අපනයනයට අදාලව කොමිස් මුදලක් රටින් බැහැරව යැවිය හැකිද?
 
 • ඔව්. භාණ්ඩවල වටිනාකමින් සාධාරණ ප්‍රතිශතයක් කොමිස් ලෙස රටින් බැහැරව යැවීමට වාණිජ බැංකුවට අවසර දී ඇත.
15.5 අපනයනය කරන ලද භාණ්ඩවල ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ගැටඵ හේතුවෙන් ගැණුම්කරු විසින් ඉල්ලා සිටින විටදි (Claim) වෙනුවෙන් මුදල් යැවිය හැකිද?
 
 • ඔව්. නියමිත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර, දැනටමත් ලංකාවට ගෙවා ඇති මුදලින් සාධාරණ මුදල් ප්‍රමාණයක් යැවිය හැකිය
15.6 අන්තරාල (Entrepot Trade) වෙළෙඳාම යනු කුමක්ද?
 
 • නිෂ්පාදනය කළ හෝ නිෂ්පාදනය නොකළ භාණ්ඩ වෙනත් රටක පාර්ශ්වයක් වෙනත් තීරුබදු සහ වෙනත් බදුවලින් නිදහස්ව ආනයනය කර, ආනයන කළ ලෙසටම හෝ සුළු වෙනසකට භාජනය කර (ලේබල් ගැසීම, ඇසුරුම් කිරීම) පසුව, තෙවැනි රටක පාර්ශවයක් වෙත ප්‍රති අපනයනය කිරීමට යම් රටකට ලැබෙන අවස්ථාවයි.
 
16. ගුවන් සේවා/නැව් නියෝජිතයින්, නැව් භාණ්ඩ ‍මෙහෙයුම්කරුවන්
16.1 ගුවන්/නැව් නියෝජිත ආයතනයක් (Air Line/Shipping Agency) වෙනුවෙන් විදේශ මුදල් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යා හැකිද?
 
 • ඔව්, නැව් නියෝජිත ආයතනයකට තම ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විදේශ නැව් සමාගම් හා ගුවන් සමාගම්වල නියෝජිතයා වෙනුවෙන් පවතින විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම (FCAASA) පවත්වාගෙන යා හැක. 
16.2 නැව් නියෝජිතායතනයන් විසින් විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කිසියම් තොරතුරු වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුද?
 
 • ඔව්, නැව් නියෝජිතායතනයන් විසින් තම ආදායම්/වියදම් පිළිබඳව නියමිත ආකෘතියට සැකසූ ප්‍රකාශන/සාරාංශ සහයක ලේඛනද සමග මාසිකව විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම මාසික වාර්තා ඊළඟ මාසයේ අවසාන දිනයට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සාරාංශගත ගිණුම් ප්‍රකාශනයේ පිටපතක් විද්යුත් තැපෑල ඔස්සේ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙතද යොමු කළ යුතුය
  (ගිණුම් ප්‍රකාශන /සාරාංශ සඳහා ආදර්ශ ආකෘති විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත හැකිය.)
16.3 විදේශ නැව් වෙනුවෙන්, නැව් නියෝජිතායතනය අය කළ යුතු අවම නියෝජිත කොමිස් ප්‍රමාණයක් වේද?
 
 • ඔව්.
16.4 නැව් භාණ්ඩ මෙහෙයුම්කරුවෙකු (Freight Forwarder) ලෙස විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචිවීම අත්‍යාවශයමද? 
 
 • ඔව්. එය 1990.12.20 දිනැති අංක 641/15 දරන ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇත.
16.5 නැව් මෙහෙයුම්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට යම් ගෙවීමක් කළ යුතුද?
 
 • නැත. ලියාපදිංචිවීම සඳහා කිසිදු අයකිරීමක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිදු මුදලක් ගෙවිය යුතු නැත.
16.6 නැව් භාණ්ඩ මෙහෙයවන්නකු (Freight forwarder) ලෙස ලියාපදිංචිවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු තොරතුරු / ලියකියවිලි මොනවාද?
 
 1. සමාගම සතුව කිසිම විදේශ වත්කමක් නොමැති බව හා විදේශයන්ගේ කිසිම බැංකු ගිණුමක් පවත්වාගෙන‍ නොයන බවට සහතික කිරීමක්
 2. සමාගම ශ්‍රී ලංකා නැව් බඩු මෙහෙයවන්නන්ගේ සංගමයේ (Sri Lanka Freight Forwarders Association) සාමාජිකත්වය ලබා ඇත්නම් එයින් ලබාගත් නිර්දේශයක්, නොඑසේ නම් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන නැව්/ගුවන් සමාගම් දෙකකින් (02) ලබාගත් නිර්දේශකිරීම් ලිපි
 3. සමාගම 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකයේ හෝ එම පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක්
 4. සාංගමික සංස්ථා පත්‍රයේ හා සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ සහතික කළ පිටපතක්
 5. විදේශ ප්‍රධානීන්/නියෝජිතයින් සමග ඇති කරගත් නියෝජිත ගිවිසුම්වල සහතික කළ පිටපත්
 6. සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ (අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර ඇතුළත්) ආකෘති පත්‍ර 48 හෝ 20 හෝ ආකෘති පත්‍ර
 7. අවම වශයෙන් පසුගිය දෙවසරක (02) විගණනය කළ ගිණුම් ප්‍රකාශන
 8. සමාගමේ ප්‍රාග්ධනය හා එහි හිමිකාරත්වය පිළිබඳ විස්තර (නිකුත් කළ මුලු කොටස් ගණන, වටිනාකම, ඒ ඒ කොටස් හිමියන්ගේ නම, නේවාසික/අනේවාසික බව හා එක් එක් අයගේ කොටස් හිමිකම)
16.7 නැව් භාණ්ඩ මෙහෙයවන්නෙකු (freight forwarder) විසින් විනිමය පාලකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන/වාර්තා මොනවාද? ඒවා විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු කාලසීමාව කුමක්ද?
 
 • වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අදාල ආකෘතීන් 1990-12-20 දිනැති අංක. 641/15 දරන ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇත.
16.8 විදේශ පාර්ශවයන් සඳහා නැව් මෙහෙයුම්කරුවෙකු හෝ/හා නැව් නියෝජිත ආයතනයක් විසින් නිකුත් කළ හැකි උපරිම කොටස් ප්‍රමාණය කොපමණද?
 
 • නිකුත් කළ ප්‍රාග්ධනයෙන් විදේශීය පාර්ශවයන් වෙත නිකුත් කළ ප්‍රමාණය 40% ක් නොඉක්මවිය යුතුය.