විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 123 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
No. 07 - 2017 Foreign Currency Accounts for International Services Providers & their Employees (FCAISPE) 2017 2017-07-05
No. 01 - 2017 Loans to Sri Lankans,resident outside Sri Lanka on Permanent Residency visa (PR) in another country and Dual Citizens 2017 2017-03-07
No. 02 - 2017 Loans to Sri Lankans,resident outside Sri Lanka on Permanent Residency visa (PR) in another country and Dual Citizens 2017 2017-03-07
No. 15- 2016 ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර 2016 2016-08-05
No. 14- 2016 විදේශ වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය​ 2016 2016-06-07
No. 11 - 2016 අනේවාසික ආවෘත ගිණුම (NRBA) 2016 2016-05-16
No. 12 - 2016 විගාමිකයින්ට විදේශ විනිමය අලෙවි කිරීම 2016 2016-05-16
No. 13 - 2016 විගාමිකයින්ට විදේශ විනිමය අලෙවි කිරීම 2016 2016-05-16
No. 10 - 2016 ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රාජ්‍ය දූත කාර්යාල, රාජ්‍ය දූතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් හා රුපියල් ගිණුම් 2016 2016-04-19
No. 05 - 2016 අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (NRFC) 2016 2016-03-23
No. 06 - 2016 නේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RFC) 2016 2016-03-23
No. 07 - 2016 නේවාසික විජාතික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (RNNFC) 2016 2016-03-23
No. 08 - 2016 විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ ගිණුම් (FEEA) 2016 2016-03-23
No. 09 - 2016 ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර 2016 2016-03-23
No. 01 - 2016 අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (NRFC) 2016 2016-01-20