ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 87 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1947-15 විනිමය පාලන පනත යටතේ දැන්වීම​ 2015 2015-12-29
1864/38 ශ්‍රි ලංකාවෙන් පිටත ගිණුම් විවෘත්ත කිරීම සහ පවත්වා ගැනීම 2014 2014-05-28
1864/39 ණයකර නිකුත් කිරීම හා පැවරීම​ 2014 2014-05-28
1864/40 විනිමය පාලන පනතේ 7 වන සහ 8 වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2014 2014-05-28
1814/39 නිශ්චල දේපල 2013 2013-06-12
1814/40 ද්විත්ව පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ගිණුම් පවත්වා ගැනීම 2013 2013-06-12
1795/39 ඒකකභාර 2013 2013-01-31
1795/32 ආවෘත ගිණුම් සම්බන්ධ සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය 2013 2013-01-30
1792/28 ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථාන ආරම්භ කිරීම (ශාඛා කාර්යාල) සම්බන්ධ සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය 2013 2013-01-10
1791/43 නිදහස් කළහැකි වරණීය කොටස් නිකුත් කිරීම හා හුවමාරුව 2013 2013-01-04
1791/15 බාහිර වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය 2013 2013-01-01
1791/16 විදේශ මුදල් භාර ගැනීම 2013 2013-01-01
1789/34 විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු කාඩ්පත් 2012 2012-12-20
1774/33 ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවහාර මුදල් ආනයන හා අපනයන 2012 2012-09-07
1737/9 ණයකර පිළිබඳ සංශෝධිත රජයේ අංක 1685/2, 2010 දෙසැම්බර් 21 දරණ ගැසට් පත (සීමා ප්‍රතිපාදන) 2011 2011-12-20