ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 83 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1814/39 නිශ්චල දේපල 2013 2013-06-12
1814/40 ද්විත්ව පුරවැසියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ගිණුම් පවත්වා ගැනීම 2013 2013-06-12
1795/39 ඒකකභාර 2013 2013-01-31
1795/32 ආවෘත ගිණුම් සම්බන්ධ සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය 2013 2013-01-30
1792/28 ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථාන ආරම්භ කිරීම (ශාඛා කාර්යාල) සම්බන්ධ සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය 2013 2013-01-10
1791/43 නිදහස් කළහැකි වරණීය කොටස් නිකුත් කිරීම හා හුවමාරුව 2013 2013-01-04
1791/15 බාහිර වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය 2013 2013-01-01
1791/16 විදේශ මුදල් භාර ගැනීම 2013 2013-01-01
1789/34 විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු කාඩ්පත් 2012 2012-12-20
1774/33 ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවහාර මුදල් ආනයන හා අපනයන 2012 2012-09-07
1737/9 ණයකර පිළිබඳ සංශෝධිත රජයේ අංක 1685/2, 2010 දෙසැම්බර් 21 දරණ ගැසට් පත (සීමා ප්‍රතිපාදන) 2011 2011-12-20
1733/19 විදේශීය ආයෝජකයන් වෙත නිකුත් කරන සහ හුවමාරු කරන ලද ණයකර 2011 2011-11-22
1719/22 ඒකක භාර 2011 2011-08-18
1719/23 අධ්‍යාපන ණය 2011 2011-08-18
1719/24 ආවෘත ගිණුම 2011 2011-08-18