ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 87 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1733/19 විදේශීය ආයෝජකයන් වෙත නිකුත් කරන සහ හුවමාරු කරන ලද ණයකර 2011 2011-11-22
1719/22 ඒකක භාර 2011 2011-08-18
1719/23 අධ්‍යාපන ණය 2011 2011-08-18
1719/24 ආවෘත ගිණුම 2011 2011-08-18
1706/1 ආනයන හා අපනයන පාලන 2011 2011-05-16
1702/18 ආනයන හා අපනයන පාලන 2011 2011-04-21
1696/14 ආනයන හා අපනයන පාලන 2011 2011-03-09
1686/50 විදේශීය සමාගම්වල කොටස් අත්පත් කර ගැනීම සහ විදේශ රටවල ස්වෛරී බැඳුම්කර අත්පත් කර ගැනීම 2011 2011-01-01
1686/53 විදේශීය නිකුත් කරන ලද ස්වෛරී බැඳුම්කර අත්පත් කර ගැනීම 2011 2011-01-01
1686/52 විදේශවල ඇති කාර්යාල 2011 2011-01-01
1685/2 SIA සංශෝධන 2010 2010-12-21
1681/6 අත්තිකාරම් ගෙවීම - ඇ.එ.ජ.ඩොලර් 50,000 2010 2010-11-22
1681/10 ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයන්ට රුපියල්වල ආයෝජනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපාර ස්ථානගත (ශාඛා කාර්යාලයක්) විවෘත කිරීම 2010 2010-11-22
1681/11 දේශීය සමාගම් වෙත නිකුත් කරන ලද රුපියල් ණයකර 2010 2010-11-22
1673/43 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ණයකරය 2010 2010-10-01