ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 87 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1644/26 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා පරිපාලනය කිරීම සඳහා අනුමැතිය - ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත බැංකු 2010 2010-03-11
1631/36 ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර 2009 2009-12-11
1574/25 විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර රෙගුලාසි සංශෝධන 2008 2008-11-07
1565/19 වෘත්තීය හෝ සේවය කිරීමේ දී ලබා දෙන සේවය 2008 2008-09-05
1559/16 අංක 1208/14 දරණ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර 2001.11.01 දින අවලංගු කරන ලද උප ලේඛනයෙහි විශේෂයෙන් සඳහන් සේවා 2008 2008-07-23
1550/21 භාණ්ඩාගාර බිල්පත්(සංශෝධන) 2008 2008-05-23
1550/22 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 2008 2008-05-23
1516/24 ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවහාර මුදල් ආනයනය සහ අපනයනය 2007 2007-09-27
1516/19 විදේශ විනිමය හිමිකම හා තබා ගැනීම 2007 2007-09-25
1497/6 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2007 2007-05-14
1481/1 ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර රුපියල් බැඳුම්කර (1 බැඳුම්කර) භාණ්ඩාගාර ආයෝජන බැඳුම්කර බාහිර රුපියල් ගිණුම (TIERA) 2007 2007-01-22
1469/25 ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර රුපියල් බැඳුම්කර (1 බැඳුම්කර) භාණ්ඩාගාර ආයෝජන බැඳුම්කර බාහිර රුපියල් ගිණුම (TIERA) 2006 2006-11-01
1451/12 ශ්‍රී ලංකා ජාතිය ගොඩගැනීමේ බැඳුම්කර (SLNBB) 2006 2006-06-29
1444/15 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2006 2006-05-10
1441/17 මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ නියෝග) පනත 2007 අංක 12 (සංශෝධන) 2006 2006-04-20