ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 83 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1559/16 අංක 1208/14 දරණ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර 2001.11.01 දින අවලංගු කරන ලද උප ලේඛනයෙහි විශේෂයෙන් සඳහන් සේවා 2008 2008-07-23
1550/21 භාණ්ඩාගාර බිල්පත්(සංශෝධන) 2008 2008-05-23
1550/22 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 2008 2008-05-23
1516/24 ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවහාර මුදල් ආනයනය සහ අපනයනය 2007 2007-09-27
1516/19 විදේශ විනිමය හිමිකම හා තබා ගැනීම 2007 2007-09-25
1497/6 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2007 2007-05-14
1481/1 ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර රුපියල් බැඳුම්කර (1 බැඳුම්කර) භාණ්ඩාගාර ආයෝජන බැඳුම්කර බාහිර රුපියල් ගිණුම (TIERA) 2007 2007-01-22
1469/25 ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර රුපියල් බැඳුම්කර (1 බැඳුම්කර) භාණ්ඩාගාර ආයෝජන බැඳුම්කර බාහිර රුපියල් ගිණුම (TIERA) 2006 2006-11-01
1451/12 ශ්‍රී ලංකා ජාතිය ගොඩගැනීමේ බැඳුම්කර (SLNBB) 2006 2006-06-29
1444/15 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2006 2006-05-10
1441/17 මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ නියෝග) පනත 2007 අංක 12 (සංශෝධන) 2006 2006-04-20
1439/1 මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ නියෝග) පනත 2006 අංක 12 2006 2006-04-03
1423/3 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2005 2005-12-12
1411/5 විද්‍යුත් අරමුදල් ගණුදෙනු හුවමාරු කාඩ්පත් (ඊ.එෆ්.ටී.ඩී) 2005 2005-09-19
1403/22 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2005 2005-07-28