ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 83 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1402/19 නැව් ඒජන්ත බලපත්‍ර පනත 1972 අංක 10 2005 2005-07-22
1393/21 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධන) 2005 2005-05-20
1379/16 පළාත් සභා දැන්වීම් - පිරිවැටුම් බදු පිළිබඳ 2005 2005-02-11
1363/29 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධිත) 2004 2004-10-22
1331/23 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධිත) 2004 2004-03-12
1319/28 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධිත) 2003 2003-12-18
1312/9 Repatriation of sale proceeds 2003 2003-10-28
1310/23 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධිත) 2003 2003-10-17
1277/12 ආනයන රෙගුලාසි (සංශෝධිත) 2003 2003-02-27
1264/5 ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත 1979 අංක 40 දරණ 2002 2002-11-26
1263/10 රත්‍රං විකිණීම හා මිලදී ගැනීම, රත්‍රං ආනයන හා අපනයන ජී.එන්.1186/18, 2001.05.30 අවලංගු කරන ලද 2002 2002-11-22
1263/1 ආනයන විධිවිධාන (සංශෝධිත) 2002 2002-11-18
1251/16 ආනයන විධිවිධාන (සංශෝධිත) 2002 2002-08-29
1248/19 ගැසට් අංක:1232/14 සංශෝධිත 2002 2002-08-08
1232/14 එස්.අයි.ඊ.ආර්.ඒ 2002 2002-04-19