ගැසට් පත්‍ර

වර්ෂය සෙවුම්පද
(ගැසට් පත්‍ර අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 87 ක් හමුවිය

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
1263/1 ආනයන විධිවිධාන (සංශෝධිත) 2002 2002-11-18
1251/16 ආනයන විධිවිධාන (සංශෝධිත) 2002 2002-08-29
1248/19 ගැසට් අංක:1232/14 සංශෝධිත 2002 2002-08-08
1232/14 එස්.අයි.ඊ.ආර්.ඒ 2002 2002-04-19
1227/11 මුදල් නෝට්ටු ආනයනය හා අපනයනය රු. 5000/- නොඉක්මවූ 2002 2002-03-16
1208/14 ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර (එන්.එල්.ඩී.ටී) 2001 2001-11-01
1206/14 එක්සත් ජාතීන්ගේ විධිවිධාන 2001 2001-10-16
1186/18 රත්‍රං මිළ දී ගැනීම හා විකිණීම, රත්‍රං ආනයන හා අපනයන කිරීම පිළිබඳ සංශෝධිත විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර විධිවිධාන (ජි.එන්. 1047/12 1998.09.30 අවලංගු කරන ලද) 2001 2001-05-30
1181/29 අපනයන කිරීම පිළිබඳ සංශෝධිත විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර විධිවිධාන 2001 2001-04-27
1178/18 ජාන වෙනස්කොට ඇති ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය 2001 2001-04-06
1141/26 ආනයන හා අපනයන (සංශෝධන) 2000 2000-07-21
1122/12 සමාගමක කොටස් නිකුත් කිරීම සහ පැවරීම (සංශෝධනය ජි.එන්. 721/4) 2000 2000-03-07