வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

87 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1947-15 செலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் 2015 2015-12-29
1864/38 இலங்கைக்கு வெளியில் உள்ள வங்கிகளில் கணக்குகளை திறத்தலும் பேணுதலும் 2014 2014-05-28
1864/39 தொகுதிக்கடன்களை வழங்குதலும் மாற்றுதலும் 2014 2014-05-28
1864/40 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 7 மற்றும் 8 நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2014 2014-05-28
1814/39 அசையமுடியா சொத்துக்கள் 2013 2013-06-12
1814/40 இலங்கைக்கு வெளியில் உள்ள இரட்டை குடியுரிமைக்கான வங்கிக் கணக்குகள் 2013 2013-06-12
1795/39 கூறு நம்பிக்கை 2013 2013-01-31
1795/32 தடுத்து வைக்கப்பட்ட கணக்குகளின் வர்த்தமானியில் திருத்தங்கள் 2013 2013-01-30
1792/28 இலங்கையில் வியாபார தொழில் நிலையங்கள் திறத்தல் தொடர்பான வர்த்தமானியில் திருத்தங்கள் (கிளை அலுவலகங்கள்) 2013 2013-01-10
1791/43 மீட்கத்தக்க முன்னுரிமைப் பங்குகளை வழங்குதல் மற்றும் மாற்றல் செய்தல 2013 2013-01-04
1791/15 வெளிநாட்டு வர்த்தக கடன்பாட்டுத் திட்டங்கள் 2013 2013-01-01
1791/16 வெளிநாட்டு நாணயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல் 2013 2013-01-01
1789/34 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகள் 2012 2012-12-20
1774/33 இலங்கை நாணயத்தின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகள் 2012 2012-09-07
1737/9 2010 திசெம்பர் 21ஆம் நாளிடப்பட்ட இல. 1685/2 கொண்ட அரச வர்த்தமானிக்கான திருத்தம் 2011 2011-12-20