வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

87 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1733/19 வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கான தொகுதிக் கடன்களை வழங்குதல் மற்றும் மாற்றல் செய்தல் 2011 2011-11-22
1719/22 கூறுநம்பிக்கை 2011 2011-08-18
1719/23 கல்விக் கடன்கள் 2011 2011-08-18
1719/24 தடுத்து வைக்கப்பட்ட கணக்குகள் 2011 2011-08-18
1706/1 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-05-16
1702/18 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-04-21
1696/14 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-03-09
1686/50 வெளிநாட்டுக் கம்பனிகளின் பங்குகளையும் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களின் நாட்டிற்கான முறிகளையும் கொள்வனவு செய்தல் 2011 2011-01-01
1686/53 வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களினால் வழங்கப்பட்ட நாட்டிற்கான முறிகளைக் கொள்வனவு செய்தல் 2011 2011-01-01
1686/52 வெளிநாட்டு அலுவலகங்கள் 2011 2011-01-01
1685/2 பிணையங்கள் முதலீட்டு கணக்கின் திருத்தங்கள் 2010 2010-12-21
1681/6 முற்பணக் கொடுப்பனவுகள் - ஐ.அ.டொலர் 50,000 2010 2010-11-22
1681/10 இலங்கையில் வியாபாரத் தொழில்நிலையங்களைத் திறத்தல் (கிளை அலுவலகம்) 2010 2010-11-22
1681/11 உள்நாட்டுக் கம்பனிகளினால் வழங்கப்பட்ட இலங்கை ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகுதிக் கடன்களில் முதலீடு செய்வதற்கு வதிவற்றோரை அனுமதித்தல் 2010 2010-11-22
1673/43 நகர அபிவிருத்திச் சபையினால் ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகுதிக் கடன்களை வழங்குதல் 2010 2010-10-01