வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

83 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1706/1 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-05-16
1702/18 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-04-21
1696/14 இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு 2011 2011-03-09
1686/50 வெளிநாட்டுக் கம்பனிகளின் பங்குகளையும் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களின் நாட்டிற்கான முறிகளையும் கொள்வனவு செய்தல் 2011 2011-01-01
1686/53 வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களினால் வழங்கப்பட்ட நாட்டிற்கான முறிகளைக் கொள்வனவு செய்தல் 2011 2011-01-01
1686/52 வெளிநாட்டு அலுவலகங்கள் 2011 2011-01-01
1685/2 பிணையங்கள் முதலீட்டு கணக்கின் திருத்தங்கள் 2010 2010-12-21
1681/6 முற்பணக் கொடுப்பனவுகள் - ஐ.அ.டொலர் 50,000 2010 2010-11-22
1681/10 இலங்கையில் வியாபாரத் தொழில்நிலையங்களைத் திறத்தல் (கிளை அலுவலகம்) 2010 2010-11-22
1681/11 உள்நாட்டுக் கம்பனிகளினால் வழங்கப்பட்ட இலங்கை ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகுதிக் கடன்களில் முதலீடு செய்வதற்கு வதிவற்றோரை அனுமதித்தல் 2010 2010-11-22
1673/43 நகர அபிவிருத்திச் சபையினால் ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகுதிக் கடன்களை வழங்குதல் 2010 2010-10-01
1644/26 இலங்கைக்கு வெளியேயுள்ள வங்கிகளில் கணக்குகளை திறப்பதற்கும் பேணுவதற்குமான அனுமதி 2010 2010-03-11
1631/36 பன்னாட்டு அரச முறிகள் 2009 2009-12-11
1574/25 சிறப்பு இறக்குமதி உரிம ஒழுங்குவிதிகளின் திருத்தம் 2008 2008-11-07
1565/19 ஏதேனும் தொழில்சார் அல்லது தொழிற்பயிற்சிகள் தொடர்பான பாடநெறிகளை வழங்குவதற்கான அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்ட பணிகளைக் குறித்துரைத்தல் 2008 2008-09-05