வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

83 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1559/16 இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் 01.11.2011 திகதியிடப்பட்ட இல. 1208/14 வர்த்தமானி அறிவித்தல் நீக்கப்பட்டது 2008 2008-07-23
1550/21 ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி உண்டியல்கள் (திருத்தங்கள்) 2008 2008-05-23
1550/22 ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி உண்டியல்கள் 2008 2008-05-23
1516/24 இலங்கை நாணயத்தின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகள் 2007 2007-09-27
1516/19 வெளிநாட்டுச் செலாவணியினை உடமையில் வைத்திருத்தல் 2007 2007-09-25
1497/6 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2007 2007-05-14
1481/1 இலங்கை ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி முறிகள் திறைசேரி முறிகள் முதலீட்டு வெளிநாட்டு ரூபாய்க் கணக்குகள் (TIERA) 2007 2007-01-22
1469/25 இலங்கை ரூபாவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திறைசேரி முறிகள் திறைசேரி முறிகள் முதலீட்டு வெளிநாட்டு ரூபாய்க் கணக்குகள் (TIERA) 2006 2006-11-01
1451/12 இலங்கை நாட்டினைக் கட்டியெழுப்பும் முறிகள் (SLNBBs) 2006 2006-06-29
1444/15 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2006 2006-05-10
1441/17 2007 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க முத்திரைத் தீர்வை (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம் (திருத்தங்கள்) 2006 2006-04-20
1439/1 2006 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க முத்திரைத் தீர்வை (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம் 2006 2006-04-03
1423/3 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2005 2005-12-12
1411/5 இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகளின் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (EFTC) 2005 2005-09-19
1403/22 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2005 2005-07-28