வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

83 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1402/19 1972ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் இலக்க கப்பற்படுத்தல் முகவர்களுக்கு உரிமம் வழங்கும் சட்டம் 2005 2005-07-22
1393/21 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2005 2005-05-20
1379/16 மாகாண சபைகளின் அறிவித்தல்கள் - புரள்வு வரி பற்றியது 2005 2005-02-11
1363/29 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2004 2004-10-22
1331/23 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2004 2004-03-12
1319/28 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2003 2003-12-18
1312/9 விற்பனைப் பெறுகைகளை தாய் நாட்டிற்கு அனுப்புதல் 2003 2003-10-28
1310/23 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2003 2003-10-17
1277/12 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2003 2003-02-27
1264/5 1979ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் இலக்க இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டம் 2002 2002-11-26
1263/10 தங்கத்தின் வாங்கல் மற்றும் விற்றல், தங்கத்தினை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி செய்தல் தொடர்பான 30.05.2001 திகதியிடப்பட்ட அரச வர்த்தமானி 1186/18 நீக்கப்பட்டது 2002 2002-11-22
1263/1 ஏற்றுமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2002 2002-11-18
1251/16 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2002 2002-08-29
1248/19 அரச வர்த்தமானி 1232/14 இன் திருத்தங்கள் 2002 2002-08-08
1232/14 பங்கு முதலீட்டு வெளிநாட்டு ரூபாக் கணக்குகள் 2002 2002-04-19