வர்த்தமானிகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(வர்த்தமானிகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

87 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
1263/1 ஏற்றுமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2002 2002-11-18
1251/16 இறக்குமதி ஒழுங்குவிதிகள் (திருத்தங்கள்) 2002 2002-08-29
1248/19 அரச வர்த்தமானி 1232/14 இன் திருத்தங்கள் 2002 2002-08-08
1232/14 பங்கு முதலீட்டு வெளிநாட்டு ரூபாக் கணக்குகள் 2002 2002-04-19
1227/11 ரூ.5,000 இனை விஞ்சாத நாணயத் தாள்களின் ஏற்றுமதிகள் மற்றும் இறக்குமதிகள் 2002 2002-03-16
1208/14 இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் (SLDBs) 2001 2001-11-01
1206/14 ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகள் 2001 2001-10-16
1186/18 தங்கத்தினை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்தல், தங்கத்தின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகள் - 30.09.1998 நாளிடப்பட்ட அரச வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல.1047/12 மூலம் நீக்கப்பட்டது 2001 2001-05-30
1181/29 சிறப்பு இறக்குமதி உரிமங்களின் ஒழுங்குவிதிகளின் திருத்தங்கள் 2001 2001-04-27
1178/18 மரபணு ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் இறக்குமதி மீதான கட்டுப்பாடு 2001 2001-04-06
1141/26 இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (திருத்தங்கள்) 2000 2000-07-21
1122/12 கம்பனியொன்றிலுள்ள பங்குகளை வழங்குதல் மற்றும் மாற்றல் செய்தல் (திருத்தங்கள் - அரச வர்த்தமானி இல. 721/4) 2000 2000-03-07