නවතම ගැසට් පත්‍ර

ගැසට් පත්‍ර අංකය ගැසට් පත්‍රයෙහි නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
2045/56 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-11-17
2043/31 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-31
2040/43 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-10-13
2036/32 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත 2017 2017-09-14
1986/43 Permission in terms of Section 22(4) of the Exchange Control Act 2016 2016-09-29
1986/42 Permission in terms of Section 22(4) of the Exchange Control Act 2016 2016-09-29
1970/50 ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයන්ට රුපියල්වල ආයෝජනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපාර ස්ථානගත (ශාඛා කාර්යාලයක්) විවෘත කිරීම 2016 2016-06-10
1970/49 විනිමය පාලන පනතේ 7, 10, 11, 15 සහ 30(5) වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2016 2016-06-10
1970/8 විදේශ වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය​ 2016 2016-06-07
1960/66 විනිමය පාලන පනතේ 22(4) වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2016 2016-04-01
1957/23 විනිමය පාලන පනතේ 7, 11, 22(1) සහ 30(5) වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2016 2016-03-11
1950/29 විනිමය පාලන පනතේ 5, 6 සහ 6A වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2016 2016-01-20
1950/40 විනිමය පාලන පනතේ 7 වන සහ 8 වන වගන්ති ප්‍රකාරව වූ අවසරය​ 2016 2016-01-20
1947-13 විනිමය පාලන පනත යටතේ දැන්වීම​ 2015 2015-12-29
1947-14 විනිමය පාලන පනත යටතේ දැන්වීම​ 2015 2015-12-29