சமீபத்திய வர்த்தமானிகள்

வர்த்தமானிகள் இலக்கம் வர்த்தமானிகள் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
2045/56 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டம் 2017 2017-11-17
2043/31 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டம் 2017 2017-10-31
2040/43 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டம் 2017 2017-10-13
2036/32 2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டம் 2017 2017-09-14
1986/43 Permission in terms of Section 22(4) of the Exchange Control Act 2016 2016-09-29
1986/42 Permission in terms of Section 22(4) of the Exchange Control Act 2016 2016-09-29
1970/50 இலங்கையில் வியாபாரத் தொழில்நிலையங்களைத் திறத்தல் (கிளை அலுவலகம்) 2016 2016-06-10
1970/49 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 7, 10, 11, 15 மற்றும் 30(5) நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2016 2016-06-10
1970/8 வெளிநாட்டு வர்த்தக கடன்பாட்டுத் திட்டங்கள் 2016 2016-06-07
1960/66 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 22(4) நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2016 2016-04-01
1957/23 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 7, 11, 22(1) மற்றும் 30(5) நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2016 2016-03-11
1950/29 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 5, 6 மற்றும் 6அ நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2016 2016-01-20
1950/40 செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் பிரிவு 7 மற்றும் 8 நியதிகளின் அடிப்படையில் அனுமதி 2016 2016-01-20
1947-13 செலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின்​ 2015 2015-12-29
1947-14 செலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் 2015 2015-12-29